Na seji odbora vlada potrdila poslovni načrt Infre za 2018

Na seji odbora vlada potrdila poslovni načrt Infre za 2018 Foto: arhiv ePosavje

Na seji odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela Poslovni načrt javnega podjetja Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o. za leto 2018.

Poslovni načrt podjetja Infra za leto 2018

HE Boštanj in HE Arto Blanca

"Gradnja vodne, državne in lokalne infrastrukture na HE Boštanj je zaključena. Izgrajene so vse ureditve, skladno s »Programom izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Boštanj«. S tem so izpolnjeni pogoji za primopredajo izgrajenih ureditev do končnega lastnika, upravljavca in vzdrževalca. Gradnja vodne infrastrukture na HE Arto Blanca je zaključena skoraj v celoti. Izgrajene so vse ureditve vodne infrastrukture. Nedokončani del izgradnje je na državni infrastrukturi in lokalni infrastrukturi (športne površine). V letu 2018 se predvideva tudi predaja izgrajenih vodnih ureditev na vodotoku I. reda v vzdrževanje koncesionarju HESS d. o. o. in v upravljane Direkcije RS za vode," pravijo v sporočilu.

HE Krško

Kot dodajajo, "sta gradnji vodne in državne infrastrukture na HE Krško zaključeni. Akumulacijski bazen HE Krško ima obratovalno dovoljenje in obratuje v celotnem obsegu. Izgradnja lokalne infrastrukture na HE Krško še ni izvedena v celotnem obseguv letu 2018 načrtujejo nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega, sistema na Pijavškem, ureditev priobalnega območja ob Brestaniškem potoku z izvedbo parkirišč ob SŽ postaji Brestanica ter dokončanje izgradnje TK vodov. "

Izgradnje ureditev na območju DPN za HE Brežice

"Na območju DPN za HE Brežice je skoraj dokončana gradnja ureditev na območju akumulacijskega bazena. Akumulacijski bazen obratuje v skladu z odločbo o poskusnem obratovanju. Manjkajo še manjše ureditve na habitatih ter manjša zaključna gradbena dela. Sočasno je treba dokončati s pričeto gradnjo ureditev poplavne varnosti na območju DPN za HE Brežice ter gradnjo ureditev na pritokihV sklopu izgradnje ureditev na območju DPN za HE Brežice se v letu 2018 načrtuje: izvajanje monitoringov na izgrajenih ureditvah akumulacijskega bazena; nadaljevanje izgradnje nedeljive infrastrukture na akumulacijskem bazenu HE Brežice; nadaljevanje izvajanja postopkov za začasno in trajno pridobitev zemljišč, potrebnih za izgradnjo ureditev načrtovanih v DPN za HE Brežice; nadaljevanje izgradnje poplavno varnostnih ureditev na pritokih reke Save, še posebno na reki Krki v območju Krške vasi in Velikih Malenc; nadaljevanje izgradnje poplavno varnostnih ureditev na pritokih (Žlapovec, Potočnica in drugih manjših pritokih); druge aktivnosti potrebne za izvajanje del vključno z sodelovanjem strokovnjakov na raznih področjih," še dodajajo v sporočilu.

(eP)


Poglejte tudi

Pošljite novico