Skip to main content
V Posavju 5.1° C Četrtek, 25. 2024
16.05.2019
08:02
Foto: RRA Posavje
Veste, da imamo na območju LAS Posavja tudi UNESCO znak oziroma program?

Man and the Biosphere Programme (MAB) je medvladni raziskovalni program UNESCA, ki je v veljavi že od leta 1971, pod njegovo okrilje pa od 2010 spada tudi širše območje Kozjanskega parka, ki je uradno registrirano kot Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje.

V preteklem letu se je z namenom povečanja prepoznavnosti biosfernih območij v Sloveniji povezalo šest lokalnih akcijskih skupin in upravljavci treh biosfernih območij. Nastal je projekt sodelovanja LAS »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«, sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt, ki smo ga partnerji prijavili na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja 2014 - 2020, se izvaja v letih 2019 in 2020. V partnerstvu šestih LAS aktivno sodeluje tudi LAS Posavje, in sicer skupaj z Regionalno razvojno agencijo Posavje in Kozjanskim parkom.

Biosferna območja - skupaj za vseslovensko prepoznavnost

Tri biosferna območja (BO): Biosferno območje Julijske Alpe, Biosferno območje Kras ter Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje so se v projekt povezala na pobudo upravljavcev navedenih MAB območij. Poleti 2018 je bilo v Sloveniji sicer razglašeno tudi četrto območje, Biosferno območje Mura, ki ni del projektnega partnerstva, saj je bil projektni predlog na ministrstvo podan še pred razglasitvijo BO Mura.

BO Kozjansko in Obsotelje je bilo razglašeno leta 2010, upravlja pa ga Javni zavod Kozjanski park. Nahaja se med Savo, Savinjo in Sotlo in je veliko 947 km2. V osrednjem območju se nahaja celotno zavarovano območje Kozjanskega regijskega parka, skoraj polovica osrednjega in robnega območja pripada območjem Natura 2000. Območje skupno zajema enajst občin. Največji delež ozemlja osrednjega in robnega dela biosfernega območja imajo občine Bistrica ob Sotli, Dobje in Kozje, sledijo Podčetrtek, Laško, Šentjur, Brežice, Sevnica, Krško, Šmarje pri Jelšah in Radeče. V BO Kozjansko in Obsotelje tako v različnih deležih leži kar pet od šestih posavskih občin.

Bistvo projekta so skupne aktivnosti – ozaveščanje, komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks vseh vključenih BO – s katerimi želi partnerstvo povečati prepoznavnost samih območij in izkoristiti potenciale, ki jih »Unescovo« imenovanje prinaša. Prav tako na vsakem posameznem BO potekajo specifične aktivnosti, preko katerih sledimo ciljem varovanja naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. Posebnost biosfernih območij je namreč v tem, da vzpostavljajo pozitiven odnos in enakovredno partnerstvo med človekom in naravo. V biosfernih območjih zavarovana narava ni nujno pomembnejša od uravnoteženega gospodarskega razvoja. Prav zato so ta območja zanimiva in drugačna, prebivalcem pa ponujajo številne priložnosti. Unescovo priznanje nenazadnje prinaša izjemno promocijsko prednost in prepoznavnost.

Projekt »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« je enkratna priložnost za promocijo BO Kozjansko in Obsotelje ter za vse ključne deležnike v biosfernem območju. Skozi aktivnosti razvijamo sodelovanje med upravljavci BO ter hkrati vzpodbujamo različne oblike sodelovanja med ostalimi deležniki – ponudniki, predstavniki lokalnih skupnosti in različnih društev.

RRA Posavje

UNESCO program Človek in biosfera (angl. MAB – Man and biosphere)

Unescov program MAB razglasi biosferna območja kopenskih ali obalnih ekosistemov, ki imajo izjemno naravno in kulturno vrednost, da bi s tem spodbudil ohranjanje biološke pestrosti in trajnostni razvoj. Cilj programa je vzpostaviti ravnovesje odnosa med človekom, naravo in kulturnim izročilom. Razglašena biosferna območja imajo naslednje funkcije: ohranjanje ekosistemov, krajine in biološke pestrosti, spodbujanje gospodarskega razvoja, ki je gospodarsko in kulturno trajnostno usmerjen, zagotavljanje logistične podpore za raziskave, monitoring in izobraževanja, ki se nanašajo na lokalno, regionalno, nacionalno in globalno ohranjanje narave in trajnostni razvoj. Biosferna območja zato predstavljajo vzorčne primere za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni.

Prejšnji teden – MAB teden Projektni partnerji smo prejšnji teden izvedli vrsto zastavljenih aktivnosti projekta »Približajmo unescova biosferna območja prebivalcem«. V sredo, 8. maja so se člani LAS Posavje ter LAS Obsotelje in Kozjansko skupaj odpravili na ogled dobrih praks v BO Julijske Alpe, na območje Triglavskega narodnega parka. Konec tedna pa sta oba LAS-a v vlogi gostitelja sprejela približno 80 obiskovalcev z BO Julijske Alpe in BO Kras, za katere smo izvedli strokovno ekskurzijo z ogledi primerov dobrih praks na našem biosfernem območju.

Prav tako ponudniki iz vseh BO sodelujejo na prireditvah v partnerskih biosfernih območjih. Na našem območju so se ponudniki udeležili 5. Festivala vina in čokolade, ki je 27. aprila potekal v Podčetrtku, v soboto 11. maja pa smo skupaj s ponudnikom odšli v Tolmin, na prireditev ob Dnevu BO Julijske Alpe, na 17. EKO praznik. Ta teden bo izvedena tudi prva delavnica s ključnimi deležniki. Najprej bodo na vrsti predstavniki lokalnih skupnosti in nekaterih javnih zavodov, v naslednjih mesecih pa sledijo delavnice za različne ciljne skupine prebivalcev (ponudniki, društva). Zaključki delavnic bodo osnova za skupno promocijo zaščitnega območja – izdelavo celovite komunikacijske strategije, v delavnicah pa bomo spodbujali tudi povezovanje in skupen nastop ponudnikov na trgu. Prav tako bo v okviru specifičnih aktivnosti našega biosfernega območja izdelan Pravilnik za rabo znaka UNESCO MAB, izveden promocijski MAB dan, posnet izobraževalni film o BO Kozjansko in Obsotelje, na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi pa bo postavljena tudi informativna tabla.

Projekt »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem« je enkratna priložnost za promocijo BO Kozjansko in Obsotelje ter za vse ključne deležnike v biosfernem območju. Skozi aktivnosti razvijamo sodelovanje med upravljavci BO ter hkrati vzpodbujamo različne oblike sodelovanja med ostalimi deležniki – ponudniki, predstavniki lokalnih skupnosti in različnih društev.

Vse zainteresirane LAS Posavje zato vabi k spremljanju informacij in k udeležbi v aktivnostih projekta. Informacije objavljamo na spletni in Facebook strani LAS Posavje. Nekaj utrinkov s preteklih dogodkov si lahko pogledate na priloženih fotografijah.

RRA Posavje

rra posavje
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja