Skip to main content
Četrtek, 22. februar 2024
03.11.2021
16:54
Projekt izgradnje hidroelektrarne Mokrice
Grafika: ePosavje
Upravno sodišče je odpravilo odločbo Vlade Republike Slovenije o prevladi druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave z 9. decembrom 2020, pravijo v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi.

Odločba o prevladi druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave

BREŽICE Upravno sodišče Republike Slovenije je odpravilo odločbo Vlade Republike Slovenije z začetka decembra lani in zadevo po slabem letu dni vrnilo v ponovni postopek. Kot pravijo v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, je bil glavni očitek sodišča ta, "da bi odločba o prevladi javne koristi morala vsebovati vse sestavine, ki so predpisane za okoljevarstveno soglasje, torej poleg izravnalnih ukrepov tudi s projektom predvidene omilitvene ukrepe."

"Verjamemo, da bo ponovni postopek prevlade izveden čim prej"

Kakor nadaljujejo, "v investitorjevi vlogi in gradivu z vsemi predvidenimi ukrepi za naravo ni bilo ugotovljenih vsebinskih pomanjkljivosti. Vse predvidene projektne rešitve so načrtovane tako, da v najboljši meri ohranjajo naravo in so s strani stroke prepoznane kot učinkovite. Verjamemo, da bo ponovni postopek prevlade javne koristi čim prej izveden in posledično pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. "

"Slovenija že sedaj močno zamuja pri doseganju sektorskih ciljev deleža obnovljivih virov energije"

In dodajajo, da bo do ponovne odločitve Sava še nekaj let tekla neizkoriščena, "pri čemer se bo povečevala energetska odvisnost Slovenije, kar se bo odražalo tudi v mnogo višjih cenah električne energije. Prav tako ne bo zagotovljena pravočasna in celovita protipoplavna zaščita krajev na območju hidroelektrarne Mokrice. Slovenija že sedaj močno zamuja pri doseganju sektorskih ciljev deleža obnovljivih virov energije. V družbi HESS smo na stališču, da je zakone treba spoštovati, žal pa ugotavljamo, da evropska in slovenska zakonodaja trenutno ne omogočata učinkovitejših postopkov za zagon projektov, ki bi omogočili zeleno preobrazbo v luči podnebnih sprememb."

December 2020:

 "Odločitev pri tehtanju javne koristi je pretehtalo, da bo hidroelektrarna kot obnovljivi vir energije bistveno prispevala k učinkovitemu delovanju celotne obstoječe verige elektrarn na Spodnji Savi in tako k realizaciji ciljev obnovljivih virov. Tako bo prispevala k podnebnim ukrepom in čimprejšnjemu prenehanju rabe fosilnih goriv v Sloveniji. Slovenija se je zavezala, da poveča deleže OVE, kar izhaja tudi iz nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN)," smo poročali ob najavi prevlade druge javne koristi nad prevlado ohranjanja narave sredi lanskega decembra. In kako je prišlo do izdaje odločbe? "Vlada je pretehtala javno korist energetike – obnovljivih virov in javne koristi ohranjanja narave ter odločila, da javna korist energetike – obnovljivih virov energije, v primeru hidroelektrarne Mokrice, prevlada nad javno koristjo ohranjanja narave. Gre za posebni postopek, v katerem se v primeru varovanih območij – evropskega ekološkega omrežja Natura 2000 lahko ob pomanjkanju drugih možnosti javne koristi premisli, ob tem pa določi tudi ustrezne izravnalne ukrepe, ki jih druge evropske države že uporabljajo."

Določili ustrezne izravnalne ukrepe

V primeru hidroelektrarne Mokrice so ugotovili "bistven vpliv večnamenskega projekta hidroelektrarne, ki zagotavlja tudi poplavno varnost, izboljšanje stanja podzemnega vodnega telesa ter prilagajanje na podnebne spremembe na dve evropsko pomembni vrsti - zvezdogleda in platnico, česar ni bilo mogoče omiliti s preprostimi ukrepi in so zato zanje pripravljavci Dodatka presoje sprejemljivosti na varovana območja podali strokovno oceno D-vpliv, ki je bistven ter predložili strokovne izravnalne ukrepe."

Oglasili so se tudi z Ministrstva za okolje in prostor

Na Ministrstvu za okolje in prostor ob vrnitvi postopka korak nazaj dodajajo, da "v samem postopku Upravno sodišče ni našlo napak. Je pa zaznalo pomanjkljivost v koraku pred izvedbo postopka prevlade javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave in je ministrstvo napotilo k odpravi te pomanjkljivosti, ki je nastala zaradi sočasne uporabe treh zakonov."

Po njihovem tako Upravno sodišče meni, "da sočasnost dveh postopkov po členu 6(3) in po členu 6(4) Habitatne direktive ni sprejemljiva in da bi moral biti najprej izveden prvi, in sicer do ugotovitve pristojnega organa in določitve vseh omilitvenih ukrepov ter podaja jasno usmeritev ministrstvu glede nujne zaporednosti dveh korakov."

Pred postopkom prevlade ene javne koristi nad drugo "celoten postopek presoje vplivov na okolje"

In kaj to pomeni? Na ministrstvu odgovarjajo, "da je v prvi vrsti torej treba izvesti celoten postopek presoje vplivov na okolje, preden se pristopi k Postopku prevlade javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave, upravni organ pa mora za vse vrste in habitatne tipe Nature 2000 presojo izvesti natančno ter določiti vse omilitvene ukrepe za vsako vrsto in habitatni tip. Šele ko upravni organ izvede ugotovitev na podlagi presoje vplivov na okolje z dodatkom, posvetovanja z ministrstvi in organizacijami ter javnostjo, katere vrste in v kakšni meri, se da omiliti z omilitvenimi ukrepi, se sme pričeti s Postopkom prevlade javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave za vrste, za katere je predhodne potrjeno, da ima poseg bistven vpliv."

(bš, eP)

hidroelektrarne
brežice

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja