Skip to main content
Četrtek, 22. februar 2024
21.05.2022
15:23
Premik na projektu HE Mokrice: Vlada je izdala odločbo o prevladi javne koristi v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt hidroelektrarne Mokrice.

Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice

BREŽICE Kot je razvidno iz javne objave, je Vlada Republike Slovenije na 379. dopisni seji izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja (GD) za objekt hidroelektrarne (HE) Mokrice.

Upravno sodišče je ugodilo Društvu za preučevanje rib Slovenije

Kot pravijo, je Upravno sodišče Republike Slovenije (UPRS) je v sodbi ugodila tožniku Društvo za preučevanje rib (DPRS) in razveljavilo odločitev vlade z 9. decembrom 2020 ter zadevo vrnilo v ponovni postopek. V novem postopku je upravni organ sledil napotilom UPRS v sodbi in pripravil novo odločbo. "V postopku prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave v okviru integralnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice se dovoli prevlada javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave pod pogojem, da so izvedeni vsi omilitveni in izravnalni ukrepi in da so vsi izvedeni sonaravno," pišejo.

Omilitveni in izravnalni ukrepi

V novi odločbi so tako zapisali, "da se določi izvedba vseh omilitvenih ukrepov iz Poročila o vplivih na okolje in Presoje sprejemljivosti na varovana območja in dodaten omilitveni ukrep za ribe, ki ga je predlagala Ribiška zveza Slovenije. Določi se izvedba vseh izravnalnih ukrepov iz Poročila o vplivih na okolje in Presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja za zagotavljanje povezljivosti populacij in zmanjšanje pomembnih vplivov, ki jih mora izvesti nosilec posega v naravo."

Podgračeno, Loče, Mokrice

Kaj odločba nalaga?

Kot nadaljujejo, so z novo odločbo določili izvedbo vseh izravnalnih ukrepov iz Poročila o vplivih na okolje in Presoje sprejemljivosti na varovana območja za zagotavljanje povezljivosti populacij in zmanjšanje pomembnih vplivov, ki jih mora izvesti nosilec posega v naravo v dveh ohranitvenih območjih.

Posebno ohranitveno območje Spodnja Sava

V posebnem ohranitvenem območju Spodnja Sava bo potrebno urediti drstišče pod jezovno zgradbo, drstišča v prehodu za vodne organizme in v obvodni strugi, drstišča v pretočni akumulaciji, urediti bo potrebno izlivni del Krke ter zatone na izlivnih delih pritokov Orehovec in Grajski potok.

Posebno ohranitveno območje Krka s pritoki

Na posebnem ohranitvenem območju Krka s pritoki bo potrebno urediti ribji habitat in drstišča na izlivnem delu Krke.

Zvezdogled, Natura 2000 in hidroelektrarna Mokrice

Ob tem so določili dodaten izravnalni ukrep in dopolnitev Uredbe o posebnih varstvenih območjih, območjih Natura 2000. Uredbo bodo v evropskem ekološkem omrežju Natura 2000, Sava - Medvode – Kresnice dopolnili z vrsto iz Natura 2000 območja Spodnja Sava, zvezdogled (Gobio uranoscopus). Dopolnitev bodo izpeljali pred izdajo integralnega gradbenega dovoljenja. Ob tem pa so določili načrtno spremljanje oziroma monitoring, "pri natančni določitvi metode monitoringa in njegovem izvajanju pa je treba upoštevati najnovejše metode in prakse."

hidroelektrarne
brežice

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja