Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
01.04.2022
09:35
Odlagališče NSRAO v Vrbini
Foto: arhiv ePosavje
V sredo so na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) postopek izbora izvajalca gradnje odlagališče nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini v Krškem vrnili v fazo ponovnega preverjanja ponudb.

"Na trgu je prišlo do drastičnih sprememb"

KRŠKO Na Agenciji za radioaktivne odpadke zdaj pojasnjujejo, da se želijo prepričati, "ali je predmet naročila mogoče v danem obsegu in ponudbi dejansko tudi izvesti."

Epidemija, rusko-ukrajinska vojna

Kot pravijo, "se želijo glede na dejstvo, da je od objave razpisa in oddaje ponudbe na trgu prišlo do drastičnih sprememb, kot posledica epidemije in rusko-ukrajinske vojne, ki ima na evropski trg izjemen vpliv, naročnik, ARAO, pred sprejemom dokončne odločitve o javnem naročilu prepričati, ali je predmet naročila mogoče v danem obsegu in ponudbi dejansko tudi izvesti." In kot nadaljujejo, "bodo izvedli strokovno preveritev tehnične skladnosti med podlagami, tako z vidika določitve ocenjene vrednosti in posledično zagotovljenih sredstev, kakor z vidika vsebine razpisne dokumentacije."

Novih informacij ne morejo komentirati

Ob tem dodajajo, da vse do sprejema nove odločitve o naročilu ne morejo podajati nobenih informacij v zvezi s predmetnim postopkom ali informacij o samem statusu prejete ponudbe.

Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO

Javno naročilo za izgradnjo odlagališča NSRAO

Postopek javnega naročila je bil sestavljen iz dveh faz - v prvi fazi so opravili predhodno ugotavljanje sposobnosti (izvajalcev, op.p.), v drugi fazi pa so lahko ponudbo oddali le gospodarski subjekti, ki so jim bodo v prvi fazi priznali sposobnost za izvajanje naročila "na podlagi ocene v predloženih prijavah". V drugi fazi javnega naročila so prejeli ponudbe treh ponudnikov - konzorcija Riko, Kolektor CPG in CGP Novo mesto, konzorcija Pomgrad, Kostak in Gic Gradnje ter ponudbo družbe Strabag.

Terminski načrt gradnje odlagališča

Terminski načrt gradnje odlagališča v Vrbini so razdelili v devet delov, ki so jih omejili v dneve. Tako pravijo, da bodo morala biti vsa dela na infrastrukturnih ureditvah dostopa na gradibšče dokončana v 200 koledarskih dneh od uvedbe v delo, izkope prostora, kjer bo odlagalni silos, načrtujejo do 450 koledarskih dni od uvedbe v delo, še 300 dni pozneje pa naj bi bil dokončan tehnološki objekt.

850 dni od začetka del načrtujejo prvi spust zabojnika v odlagalni silos

V 800 dneh od uvedbe v delo bo moral biti zaključen upravno servisni objekt, 50 dni pozneje uspešno izveden prvi spust zabojnika v odlagalni silos, še 50 dni pozneje - torej 900 dni od začetka del, pa bodo morale biti dokončane zunanje ureditve in vsa dela po pogodbi ter uspešno zaključen tehnični pregled objekt z izdanim dovoljenjem za pričetek poskusnega obratovanja. Povedano po domače, dobri dve leti in devet mesecev od začetka del.

Roki za dokončanje vmesnih fazdel in končni rok za dokončanje del (vir: ARAO):

  • 50 dni od uvedbe v delo: priprava gradbišča z gradbiščno infrastrukturo
  • 200 dni od uvedbe v delo: zaključena vsa dela na infrastrukturnih ureditvah dostopa na gradbišče
  • 450 dni od uvedbe v delo: zaključeni izklopi odlagalnega silosa do kote +96,60m
  • 720 dni od uvedbe v delo: zaključena betonaža sekundarne obloge odlagalnega silosa
  • 750 dni od uvedbe v delo: zaključen tehnološki objekt
  • 800 dni od uvedbe v delo: zaključen upravno servisni objekt
  • 830 dni od uvedbe v delo: portalno dvigalo v funkciji
  • 850 dni od uvedbe v delo: uspešno izvedebo poskusno spuščanje zabojnika v odlagalni silos
  • 900 dni od uvedbe v delo: zaključene zunanje ureditve in vsa dela po pogodbi ter uspešno izveden tehnični pregled objekta - izdano dovoljenje za pričetek poskusnega obratovanja
agencija za radioaktivne odpadke
energetika
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja