Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
08.06.2022
11:25
Pogovor s Cvetkom Sršenom, predsednikom uprave Telekoma Slovenije
Foto: ePosavje.com
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila z obravnavo prijave glede sumov nasprotja interesov zoper predsednika uprave Telekoma Slovenije, d. d., Cvetka Sršena.

KPK o sumih nasprotja interesov

LJUBLJANA V Komisiji za preprečevanje korupcije niso potrdili kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), zato so zadevo ustavili. V obrazložitvi odločitve navajajo, da je KPK predhodni preizkus uvedla na podlagi prijave v letu 2021. "Iz očitkov v prijavi je izhajalo, da naj bi bil Cvetko Sršen kot predsednik uprave Telekoma Slovenije, d. d., v nasprotju interesov pri postopku imenovanja uprave družbe GEN-I, d. o. o., saj je v obdobju prejetih prijav opravljal tudi funkcijo člana oziroma predsednika nadzornega sveta družbe GEN energija, d. o. o.," pišejo.

Prijavo so odstopili Slovenskemu državnemu holdingu (SDH)

Komisija je v okviru postopka vpogledala v bazo podatkov AJPES in za dodatna pojasnila zaprosila tudi Slovenski državni holding, d. d. (SDH). V postopku so ugotovili, da navedbe iz prijave ne dajejo podlage za utemeljen sum kršitve iz pristojnosti KPK, in so zato postopek ustavili. A ker so hkrati ugotovili, da zadeva vsebuje znake kršitev predpisov ali druge relevantne informacije iz pristojnosti drugih organov, je prijavo odstopila v nadaljnje reševanje SDH.

Dopolnitev odločitve

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v 3. členu ureja subsidiarno uporabo zakona. V primeru, da drug zakon ureja določeno področje, se ZIntPK ne uporablja. Tak drug zakon je tudi Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014, v nadaljevanju ZSDH-1). ZSDH-1 v 2. oddelku 6. poglavja ureja dolžnost razkritja in izogibanja nasprotja interesov.

V osmem odstavku 59. člena je določeno, da se ta člen smiselno uporablja tudi za ravnanje zunanjih pravnih in fizičnih oseb, ki za SDH izvajajo pogodbene ali svetovalne storitve, ter za člane organov vodenja ali nadzora, prokuriste in osebe na vodstvenih položajih v družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, pri čemer so organi, pristojni za odločanje skladno s petim odstavkom tega člena, organi družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv.

Telekom Slovenije, d. d., in GEN energija, d. o. o., sta gospodarski družbi, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, in zato za konkretni primer glede morebitnega ugotavljanja nasprotja interesov Komisija ni pristojna.

Vir: KPK

politika
krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja