Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
16.02.2022
08:41
Krka Krško, Sinteza 2
Prikaz končnega stanja Krkine proizvodne lokacije v Krškem

KRKA V KRŠKEM: SODOBNE PROIZVODNE ZMOGLJIVOSTI, SKLADNE Z NAJVIŠJIMI EVROPSKIMI STANDARDI, NOVA DELOVNA MESTA

Krka v Krškem, kjer od leta 2014 obratuje Sinteza 1, načrtuje širitev proizvodnih zmogljivosti. Z naložbo bodo okrepili poslovni model vertikalne integracije, ki jim omogoča obvladovanje razvoja in proizvodnje farmacevtskih izdelkov, vse od zdravilnih učinkovin do končnih izdelkov in njihove ponudbe na trgu. Na podlagi projektne dokumentacije in presoje vplivov na okolje so že pridobili gradbeno dovoljenje, ta čas pa so v teku postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Gradnja sodobnih proizvodnih zmogljivosti, skladnih z najvišjimi evropskimi standardi, bo predvidoma stekla v drugi polovici leta 2022. Novo priložnost za delo bo poleg obstoječih, dobilo še okoli 200 ljudi. Ko bo naložba v Krškem končana, bo tu delalo do 500 zaposlenih.

Osrednji del nove naložbe v razvoj in proizvodnjo zdravilnih učinkovin v Krškem predstavlja Sinteza 2. V novem obratu na skoraj 18.500 m² površine bodo letno proizvedli okoli 150 t učinkovin, ki jih bodo vgradili v kakovostna, varna in učinkovita zdravila. V sodobnem obratu, ki bo izpolnjeval najvišje mednarodne standarde za proizvodnjo učinkovin, bodo računalniško vodeni in nadzorovani procesi potekali v zaprtih sistemih. Obrat bo povezan z novim skladiščem tekočih surovin, od koder bo računalniško vodeno odmerjanje surovin za proizvodnjo potekalo prek zaprtega cevovoda. V novem Kemijsko-analitskem centru bodo laboratoriji za razvoj novih tehnologij ter analitski center za razvoj analiznih metod za učinkovito vodenje in spremljanje procesov ter za vrednotenje kakovosti proizvodov. V projektu, vrednem 163 milijonov EUR, je predvidena še gradnja manjših tehnoloških in infrastrukturnih objektov, potrebnih za proizvodni proces in sodobne visoko učinkovite čistilne naprave za celovito čiščenje odpadnih vod ter. Krkini strokovnjaki bodo izvajali vsakodnevno procesno kontrolo in meritve vseh pomembnih parametrov za obratovanje čistilne naprave ter redni obratovalni monitoring prečiščene odpadne vode na iztoku v reko Savo. Ob tem poudarjajo, da pri vseh naložbah sledijo načelom trajnostnega razvoja in uvajajo najboljše razpoložljive tehnologije za varno delo in čim manjši vpliv na okolje. Svoje dolgoletne izkušnje in znanje bodo prenesli tudi na lokacijo v Krškem, kjer bodo načrtovane objekte uredili v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse in najvišjimi varnostnimi standardi.

Krško, Sinteza 2

NOV OBRAT, NOVA DELOVNA MESTA

V Krki Krško je bilo ob zagonu Sinteze 1 v letu 2014 zaposlenih 61 sodelavcev, danes jih na lokaciji v Krškem dela 92. S kontinuirano proizvodnjo v 3 izmenah 7 dni na teden se bo ekipi sprva pridružilo 167 zaposlenih, ki zdaj delajo v Krkinih obratih v Ločni. Pozneje bo priložnost za delo dobilo še okoli 200 ljudi. Ko bo naložba v Krškem končana, bo tu delalo do 500 zaposlenih, večinoma naravoslovno-tehničnih poklicev, od teh kar 30 % z univerzitetno izobrazbo.

Marko Lampret, tehnični direktor, Krka, d. d., Novo mesto

Marko Lampret, tehnični direktor, Krka, d. d., Novo mesto

DOLGOLETNE IZKUŠNJE IN ZNANJE BOMO PRENESLI NA LOKACIJO KRŠKO

Zakaj je potrebna širitev Krke v Krškem?

Krkin razvoj temelji na organski rasti, kar pomeni, da povečanim potrebam naših kupcev sledimo z lastnimi zmogljivostmi. V vseh fazah uveljavljamo model vertikalno integrirane proizvodnje, saj sami proizvajamo učinkovine in končne farmacevtske izdelke za trg. Z gradnjo novega obrata Sinteza 2 ter dodatnih tehnoloških in infrastrukturnih objektov bomo svojo strategijo poslovnega modela vertikalne integracije le še utrdili. Gre za veliko in zahtevno naložbo, ki jo bomo predvidoma končali v štirih letih.

Katera so osrednja načela, ki jim Krka sledi pri gradnji svojih obratov?

Svoje izdelke in učinkovine proizvajamo v najsodobnejših in tehnološko dovršenih proizvodnih obratih v petih državah, poleg Slovenije še v Ruski federaciji, Nemčiji, na Poljskem in Hrvaškem. Celoten proces proizvodnje, kontrole in distribucije na vseh lokacijah poteka v skladu s smernicami dobrih praks (GMP) ter najvišjimi standardi in zahtevami zakonodaje, ki velja za farmacevtsko industrijo. Vsi Krkini industrijski objekti so strnjeni in ne posegajo v ekološko občutljiva območja.

Ali bo razširjeni proizvodni kompleks v Krškem varen za ljudi in okolje?

Pri naložbah sledimo načelom trajnostnega razvoja in uvajamo najboljše razpoložljive tehnologije, ki zagotavljajo varno delovno okolje in čim manjši vpliv na okolje. Svoje dolgoletne izkušnje in znanje bomo prenesli tudi na lokacijo v Krškem, kjer bomo proizvodni objekt, Kemijsko-analitski center in vse infrastrukturne objekte uredili v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse in najvišjimi varnostnimi standardi. Zato lahko potrdim, da proizvodni kompleks je in bo varen za ljudi in okolje.

ZAVEZANI NAČELOM TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

V Krki poudarjajo, da si ves čas prizadevajo za zmanjševanje vplivov na naravno in družbeno okolje ter zagotavljanje kakovostnega, predvsem pa zdravega življenjskega okolja za širšo okolico in za prihodnje rodove.

Z okoljskim certifikatom ISO 14001 so se zavezali k nenehnemu zmanjševanju vseh svojih vplivov na okolje, zato skrb zanj vključujejo v vse dejavnosti in v celoten življenjski cikel izdelka – od razvoja in proizvodnje do končne uporabe. Uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije in sledijo najsodobnejšim smernicam, katerih cilj sta racionalna raba naravnih virov in energije ter zmanjševanje vseh emisij v okolje. Učinkovitost Krkine okoljske politike dokazujejo dolgoletne meritve vplivov na okolje, izboljševanje kakovosti reke Krke in pozitiven odziv okoliških prebivalcev na osrednji proizvodni lokaciji v Novem mestu. Znanje in dolgoletne izkušnje s kemijsko-farmacevtsko proizvodnjo so prenesli tudi v Krko v Krškem, kjer Krkini strokovnjaki skrbno načrtujejo varno obratovanje z najmanjšimi vplivi na okolje.

Infografika, Krka
Slavko Zupančič, vodja Službe za varstvo okolja, Krka, d. d., Novo mesto

Slavko Zupančič, vodja Službe za varstvo okolja, Krka, d. d., Novo mesto

UČINKOVITO BOMO ZMANJŠEVALI VSE VPLIVE NA OKOLJE

Kako v Krki preverjamo vpliv proizvodnje na kakovost življenja okoliških prebivalcev?

Vplive na okolje spremljamo z rednim obratovalnim monitoringom, ki ga izvajajo pooblaščene zunanje ustanove, in s procesnimi kontrolami v naših laboratorijih. S pozitivno okoljsko naravnanostjo in doslednim izpolnjevanjem zakonskih zahtev na vseh Krkinih proizvodnih lokacijah zagotavljamo ohranjanje ekoloških, biotskih in krajinskih naravnih vrednot.

Ali se bo po koncu projekta kakovost življenja okoliških prebivalcev spremenila?

Želel bi poudariti, da ostajamo zvesti vrednotam in ciljem trajnostnega razvoja, saj želimo naravno dediščino varovati tudi za naslednje rodove in za vsa živa bitja. V vse načrtovane objekte bomo vgradili sodobno opremo, izdelano po najnovejših smernicah in standardih, z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij pa bomo učinkovito zmanjševali vse vplive na okolje. Zato z gotovostjo trdim, da je kakovost življenja prebivalcev v ožji okolici tovarne primerljiva s kakovostjo življenja na širšem območju Krškega in bo taka tudi ostala.

 

krka
krško
oglasna novica

Pridružite se nam