Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
03.02.2021
13:26
Grafika: HESS
Prejšnji teden smo poročali o vložitvi tožbe Društva za preučevanje rib Slovenije in Združenja ROVO na izdajo začasne odredbe za prevlado javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave.

Gradnja hidroelektrarne Mokrice zaenkrat na sodišču

Kaj so ob vložitvi tožbe povedali v društvu?

Kakor so ob vložitvi tožbe na Upravno sodišče zapisali v Društva za preučevanje rib Slovenije, "v tožbi navajamo številne kršitve pravil postopka, napačne uporabe predpisov in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Posledično sodišču predlaga izdajo začasne odredbe, ki bo onemogočila kakršnekoli posege do končne razsodbe sodišča." 

"Predlog izdaje začasne odredbe, ki bi onemogočila kakršnekoli posege do končne razsodbe sodišča"

Med drugim pišejo, "da je eden od osnovnih pogojev in podlag za postopek prevlade neobstoj alternativ oziroma drugih ustreznih rešitev za dosego istega cilja, torej za zapolnitev potreb po dodatni električni energiji. V konkretnem primeru pa država nikakor ni preučila ne utemeljila ali dokazala, da ne obstajajo alternativne možnosti, s katerimi bi iste cilje dosegla z manj škodljivimi posledicami za posebej dragocena varovana območja narave."

In kaj odgovarjajo na vladi?

Na ponedeljkovi dopisni seji Vlada Republike Slovenije v odgovorih utemeljujejo, "da zakonski pogoji iz 32 člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) niso izpolnjeni in predlaga Upravnemu sodišču RS, da predlog zahtevka za začasno odredbo kot neutemeljen zavrne. Vlada pojasnjuje, da je v odločbi zgolj ugotovljeno, da je javni interes energetike-obnovljivih virov v primeru izgradnje hidroelektrarne (HE) Mokrice tako velik, da prevlada nad javnim interesom ohranjanja narave."

"Odločba o prevladi je šele pogoj, da investitor lahko nadaljuje s pridobivanjem gradbenega dovoljenja v integralnem postopku"

V odgovoru še dodajajo, da je "odločba o prevladi šele pogoj, da investitor lahko nadaljuje s pridobivanjem gradbenega dovoljenja v integralnem postopku, saj je bil integralni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja prekinjen ravno zaradi razrešitve predhodnega vprašanja glede prevlade ene javne koristi nad drugo javno koristjo. Začetek gradnje in s tem morebitni začetek nastanka očitane težko popravljive škode je vezana na pravnomočnost gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje v integralnem postopku še ni bilo izdano. DPRS in ROVO bosta lahko v njem sodelovala in izpodbijala to dovoljenje v ločenem upravnem sporu. DPRS je tudi že podal vlogo za priznanje statusa stranskega udeleženca in status mu je priznan po tretjem odstavku 36. člena Gradbenega zakona."

"Gradnja večnamenskega projekta HE Mokrice sodi med pomembne projekte"

"Projekt dokončanja gradnje hidroelektrarn (HE) na spodnji Savi oziroma gradnje večnamenskega projekta HE Mokrice sodi med pomembne projekte, ki so opredeljeni s sprejetim Interventnim zakonom o odpravi ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID 19, katerega osnovni namen in cilj je učinkovita izvedba predpisanih postopkov, da pride do investicij, ki so pomembne za zagon gospodarstva v najkrajšem možnem času. V primeru začetka gradnje večnamenskega projekta gre za okoli 200 milijonov evrov vredno investicijo, ki jo v pretežni meri izvaja slovensko gospodarstvo. Posledice izvedbe tega projekta na rast bruto domačega proizvoda in davčnih prihodkov so pozitivne in znatne. Posledično bi izdaja začasne odredbe, da se odločitev vlade v celoti zadrži do pravnomočnosti odločitve o tožbi v upravnem sporu, pomembno posegla in zadržala izvajanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice v okviru integralnega postopka ter odložila načrtovano pridobivanje gradbenega dovoljenja in izvedbo projekta. Pri tem bi nastale tudi druge negativne posledice glede izpolnjevanja zavez Republike Slovenije pri doseganju deleža obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije skladu s sprejetim Nacionalnim podnebno energetskim načrtom in direktivami Evropske unije," dodajajo v obrazložitvi.

O zadržanju izvajanja postopka pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja

Kot še pravijo, bo "projekt dokončanja gradnje HE na spodnji Savi oziroma gradnje večnamenskega projekta HE Mokrice dokončno zagotovil poplavno varnost številnim vasem (Loče, Mihalovci, Rigonce, Čatež ob Savi, Krška vas, Velike Malence, Mostec, in tako dalje) in prebivalcem v občini Brežice. Zadržanje izvajanja postopka pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja zaradi zadržanja izvršitve odločbe vlade o prevladi druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave bi odložilo tudi izvedbo ukrepov protipoplavne zaščite, pri čemer bi bili ogroženi prebivalci, saj bi bili dalj časa dodatno izpostavljeni poplavam in bi na drugi strani lahko nastala težko popravljiva škoda kot posledica kasnejše izvedbe ali neizvedbe HE Mokrice. Okoljevarstvena organizacija ROVO gradi svoje nasprotovanje projektu HE Mokrice z alternativo gradnje sončnih elektrarn na vodnih, priobalnih in degradiranih površinah. Tehnično gledano to ni in ne more biti alternativa. Proizvodnja električne energije z izkoriščanjem energetskega potenciala vode v hidroelektrarnah je skozi vse leto in varira glede na hidrologijo reke. Proizvodnja je največja v spomladanskih in jesenskih mesecih ter tudi v obdobju milih zim, medtem, ko je poleti nižja zaradi pogosto suhih obdobij. Proizvodnja HE je bistveno bolj stabilna in predvidljiva, kot pa proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn. Le-ta je praviloma zelo nizka (le 10% glede na poletja) v zimskem obdobju, ko pa se potrebuje največ električne energije. Gradnja sončnih elektrarn ob HE je torej le koristni dodatek HE in nikakor ne nadomestilo gradnji HE, saj sončne elektrarne največ proizvajajo poleti, ko je proizvodnja HE pogosto najnižja."

"Predlagamo, da se predlog zahtevka kot neutemeljen zavrne"

Zato vlada glede na vse navedeno oporeka navedbam obeh tožečih strank glede izdaje začasne odredbe, saj meni, da v skladu z 32 členom ZUS-1 ni zakonskih pogojev za izdajo le- te, in predlaga, da se predlog zahtevka kot neutemeljen zavrne.

(bš)

hidroelektrarne
brežice
m

Pridružite se nam