Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
14.04.2022
09:31
Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO
Grafika: ARAO
Po ponovni preučitvi ponudbe za izgradnjo odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini so odločili, da bodo javno naročilo ponovili. V novem naročilu daljši rok izgradnje.

Neustrezna ponudba, razpis bodo ponovili

KRŠKO Na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) so po zaključenem ponovnem pregledu ponudbe za izgradnjo odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini ugotovili, da ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika iz javnega naročila.

900 dni

"Ponudnik je v ponudbi jasno navedel, da gradnje ne bo izvedel v določenem terminskem planu (900 dni). Ravno tako je iz ponudbene dokumentacije razvidno, da je strošek pogodbenih kazni za zamudo prištel k skupni ponudbeni vrednosti, kar je nedopustno in se njegova ponudba kot nedopustna zavrne," je povedala vršilka dolžnosti direktorice Petra Grajžl.

Tri leta in pol

Kot pravijo na ARAO, je v prilogi ponudbe ponudnik navedel, "da po izkušnjah z gradnjo podobno zahtevnega objekta v podobno zahtevnih pogojih ter na podlagi preračuna norm in zahtevnih delovnih korakov, doseganja kakovosti gradnje in varnosti izvedbe del, ocenjuje, da bi gradnja odlagališča NSRAO potekala približno leto dni več, torej namesto 900 dni, okrog treh let in pol."

Gradnja odlagališča NSRAO v Vrbini, maj 2021

Gradnja bo trajala vsaj 360 dni dllje kot je določeno v terminskem planu

Na ARAO so ob pregledu ponudbe ugotovili, "da ponudnik ne sprejema terminskega plana 900 dni za izvedbo projekta od uvedbe v delo in naročnika seznanja, da bo gradnja trajala vsaj 360 dni dlje, kot je določeno v terminskem planu in da je ponudnik v ponudbeno ceno že vračunal strošek pogodbenih kazni za napovedano zamudo pri izvedbi del, ki jo je v primeru podaljšanja roka izvedbe pripravljen znižati."

"Ponudba ni dopustna"

Ob tem izpostavljajo, da rok izvedbe predstavlja bistveno zahtevo predmeta naročila in bistveno sestavino pogodbe in se ne sme spreminjati.Na ARAO zato predloga ponudnika o ponovnem razmisleku naročnika glede možnosti podaljšanja roka izvedbe in posledično znižanju cene v okviru zakonskih norm niso upoštevali. Ugotovili so, "da je ponudnik podal ponudbo, ki ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, zaradi česar jo gre označiti kot nedopustno v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3. Glede na dejstvo, da ARAO v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni prejel nobene dopustne ponudbe, se javno naročilo ne odda."

Naslednji korak? Ponovitev javnega naročila

In novelacija investicijskega programa

In kot dodajajo, bo naslednji korak pnovitev javnega naročila, v katerem bodo določili daljši rok izgradnje, s tem pa bodo omogočili pridobitev ustreznih ponudb. Vršilka dolžnosti direktorice ARAO pravi, da so glede na ugotovitve zaključenega postopka in zaradi hitro se spreminjajočih razmer na trgu ter rasti cen,naročili novelacijo Investicijskega programa in terminskega plana. Po njenih besedah mora ta biti "realen in vzdržen."

agencija za radioaktivne odpadke
odlagališče nsrao
krško

Pridružite se nam