Skip to main content
V Posavju -0.3° C Nedelja, 23. januar 2022
01.07.2019
11:48
Foto: arhiv ePosavje
Kot so sporočili iz Regionalne razvojne agencije Posavje, sta podjetjem iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki in Radeče na voljo dva javna razpisa.

Finančne spodbude za podjetja

POSAVJE Podjetjem iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki in Radeče sta na voljo dva javna razpisa, na katerih lahko pridobijo ugodna finančna posojila.

Mikrokrediti - v okviru razpisa P7R 2018 – Mikrokrediti, ki ga je objavil Slovenski podjetniški sklad za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji:

 • Višina razpisanih sredstev je 5.155.871,61 evrov za obmejna problemska območja ter 8.760.000 evrov za problemska območja z visoko brezposelnostjo.
 • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 €, najvišji znesek pa 25.000 € 
 • Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri o Kredit lahko pokrije do največ 85% vrednosti upravičenih stroškov
 • Prijavni roki: 01.07.2019, 01.09.2019 in 01.10.2019 za upravičene stroške nastale od 01.04.2019 do 05.12.2019.
 • Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja z vsaj enim zaposlenim:
  • ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem ali obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev;
  • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na upravičenem območju;
  • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu

Poleg zagotavljanja ugodnih finančnih virov za podjetja iz problemskih in obmejnih problemskih območij, je cilj ukrepa tudi ohraniti delovna mesta v tovrstnih območjih oz. spodbuditi nastanek novih delovnih mest, kar bi zmanjšalo razvojni zaostanek občin v posameznih regijah in spodbudilo konkurenčnost gospodarstva tudi v tovrstnih območjih. Več informacij o samem razpisu lahko najdete na: https://podjetniskisklad.si/

Ugodna razvojna posojila v okviru Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP3 , ki ga je objavil Slovenski regionalno razvojni sklad:

 • Višina razpisanih sredstev je 7.249.735,99 evrov za obmejna problemska območja ter 2.120.000,00 evrov za problemska območja z visoko brezposelnostjo.
 • Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 25.001,00 €, najvišja pa 1.000.000,00 €
 • Fiksna obrestna mera 0,01 % letno
 • Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do največ 75% upravičene vrednosti projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči glede na velikost podjetja.
 • Prijavni roki: 19.07.2019, 30.08.2019, 15.10.2019 ter 29.11.2019
 • Upravičeni prijavitelji so mikro, mala, srednja in velika podjetja. Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju ali obmejnem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).
 • V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo vlagatelji na upravičenem območju registrirati podružnico oz. poslovno enoto najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev oz. v primeru novogradnje najkasneje do zaključka projekta.

V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z obema razpisoma se lahko obrnete tudi na Regionalno razvojno agencijo Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, kontaktna oseba: Urška Renko; urska.renko@rra-posavje.si ; tel: 07-488-10-48.

RRA Posavje

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče
rra posavje

Pridružite se nam