Skip to main content
Sobota, 23. september 2023
22.12.2021
09:40
Odlagališče NSRAO v Vrbini
Foto: arhiv ePosavje.com
Upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) je skladno z internimi akti na svoji 8. korespondenčni seji v začetku novembra sprejel Program dela in finančni načrt ARAO.

"Program je pripravljen skladno s strateškimi usmeritvami"

KRŠKO Vlada kot ustanoviteljica Agencije za radioaktivne odpadke na dokument poda soglasje in tako pravijo, da je Program dela in finančni načrt (PDFN) za leto 2022 pripravljen skladno s strateškimi usmeritvami podanih v Resoluciji je pripravljen na podlagi strateških usmeritev podanih v Resoluciji o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025, potrjenega Investicijskega programa za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško, ter 3. revizije Programa razgradnje NEK in 3. revizije Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK. 

Katere naloge in aktivnosti so predvidene?

V dokumentu so načrtovane naloge in aktivnosti za izvajanje javne službe na področju izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter dolgoročnega nadzora in vzdrževanja zaprtega odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine.

"Finančni načrt je ARAO pripravil na podlagi vrste in obsega načrtovanih storitev javne službe, podpornih, strokovnih, organizacijskih in razvojnih nalog ter pri tem upošteval tudi usmeritve dane od resornega ministrstva. Zaradi nemotenega izvajanja svojih aktivnosti predvsem pa gradnje odlagališča NSRAO je v finančnem načrtu dodano poglavje z oceno potrebnih finančnih sredstev za leto 2023," pravijo v obrazložitvi.

(eP)

odlagališče nsrao

Pridružite se nam