Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
14.08.2019
11:37
Foto: Občina Krško
Občina Krško je v teh dneh objavila javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini za leto 2019.

V Krškem za malo gospodarstvo 130.000 evrov

KRŠKO Gre za 130.000 evrov nepovratnih sredstev, namenjenih za subvencioniranje naložb v nakup nove opreme, svetovalnih storitev za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, dodatna izobraževanja in podobno, in sicer v razpisnem obdobju med 19. 9. 2018 in 17. 9. 2019.

Rok za oddajo vlog: 17. september 2019

Rok za oddajo vlog je 17. september 2019. Upravičenci do sredstev, ki bodo dodeljena po pravilu de minimis, so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah ter strokovna društva in združenja na področju podjetništva s sedežem dejavnosti na območju občine Krško.

Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v občini Krško in investira na območju občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

Kje dobite več informacij?

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je na voljo na spletni strani Občine Krško v rubriki Javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka, 17. septembra 2019.

Dodatne informacije:

Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-pošta: irena.mesinger@krsko.si , uradne dni od 8. do 11. ure.

Občina Krško

krško
podjetništvo

Pridružite se nam

Novice iz Posavja