Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
02.06.2022
13:42
Misija Artemis
Foto: arhiv ePosavje
V Ljubljani je na povabilo Republike Slovenije od 22. do 30. maja 2022 potekala 9-dnevna mednarodna pregledovalna misija Artemis.

Pregledovalna misija Artemis

LJUBLJANA Kot pravijo na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO), je splošni cilj pregledovalnih misij ARTEMIS, ki jo organizira Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE), "zagotoviti neodvisni strokovni pregled in podati strokovno mnenje o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ravnanju z radioaktivnimi odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji urana, sanaciji okolja in razgradnji objektov, na podlagi varnostnih standardov in tehničnih smernic MAAE, kot tudi uveljavljeno mednarodno dobro prakso."

Kakšen je namen za pregledovalne misije?

Namen pregledovalne misije ARTEMIS v Sloveniji, je bil zagotoviti neodvisen mednarodni pregled in oceno Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPRRO16-25), ki je vsaj vsakih 10 let zahtevana v skladu z obveznostmi Direktive Sveta 2011/70/EURATOM.

10-članska skupina

Skupina, ki jo je sestavljalo pet strokovnjakov iz Belgije, Bolgarije, Francije, Švedske in Združenega kraljestva, treh predstavnikov Mednarodne agencije za atomsko energijo, enega opazovalca iz Evropske komisije in enega iz Češke, se je v devetih dneh sestala s predstavniki ARAO, Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, Nuklearne elektrarne Krško ter Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.

O zmanjševanju količine vseh vrst radioaktivnih odpadkov

Ob zaključku so posebej izpostavili primer dobre prakse glede zavezanosti Slovenije k proaktivnemu iskanju različnih možnosti za zmanjševanje količine vseh vrst radioaktivnih odpadkov.   

Priporočilo

V preliminarnem zaključnem poročilu je ekspertna skupina podala eno priporočilo (recommendation) glede koordinacije vseh deležnikov, časovnice gradnje in obratovanja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), štiri predloge (suggestions) glede priprave navodil za doseganje meril sprejemljivosti za odlaganje NSRAO, priprave kriterijev za izbiro koncepta odlaganja izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov, izvajanja raziskav in načrtovanja v podporo ravnanju z radioaktivnimi odpadki in glede upoštevanja kadrovskih potreb tako Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost kot ARAO pri izpolnjevanju njunih obveznosti za varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.

nuklearna elektrarna krško
krško
energetika

Pridružite se nam