Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
07.10.2021
21:18
Predlog upnika, prisilna poravnava
Grafika: ePosavje.com
V sredo smo na naših straneh poročali, da so nekaterim zaposlenim v družbi Vipap Videm Krško podaljšali ukrep čakanja na delo. Zdaj imamo novo informacijo, ki celotno zgodbo postavlja v novo luč.

Predlog za začetek postopka prisilne poravnave

KRŠKO Na zadnji dan meseca septembra je upnik VIPAP CZ A.S, v njihovem imenu zastopniki Jaroslav Otenšlégr, Radek Matějek in Pavel Svoreň, na Okrožno sodišče v Krškem vložil predlog upnika za začetek postopka prisilne poravnane nad dolžnikom Vipap Videm Krško d.d..

Kaj so predlagali?

»Upnik je imetnik finančnih terjatev do dolžnika, katerih vsota presega 20 odstotkov finančnih obveznosti dolžnika, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu, kot to izhaja iz potrjenega IOP (izpisa odprtih postavk, op. p.) (prvi odstavek 221. j člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v nadaljevanju ZFPPIPP),« piše na naslovnici dokumenta.

Upniki za upravitelja predlagajo Mirka Filipovića

V predlogu za začetek postopka prisilne poravnave so dopisali, »da je dolžnik insolventen, saj na presečni dan 30. junija 2012 ima 45.697.201.54 evrov osnovnega kapitala, kapitalske rezerve v višini 10.180.000 evrov, revalorizacijske rezerve v višini 2.734.699,58 evrov, preneseno čisto izgubo v višini 29.681.327,20 evrov in čisto izgubo tekočega leta v višini 6.462.574,10 evrov. Dolžnik ima torej skupni kapital nižji od polovice osnovnega in je potemtakem kapitalsko neustrezen, tj. izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosega polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv (2. točka tretjega odstavka 14. člena ZFPPIPP).« Ob tem so za upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti, ki opravlja naloge in pristojnosti, predlagali upravitelja Mirka Filipovića.

Vipap Videm Krško

 

Kaj so jim odgovorili na sodišču?

Na Okrožnem sodišču v Krškem so po prejemu predloga sklepa za začetek prisilne poravnave ugotovili, da bodo morali predlagatelji predlog dopolniti s pravilnim podpisom vlagatelja. In to tako, da bo razviden podpis vlagatelja kot pečat ali žig (ali pa navesti, da z njim ne poslujejo), dopisati bodo morali njegovega zakonitega zastopnika ter lastnoročni podpis zakonitega zastopnika.

Predlog za začetek postopka je nepopoln

V 15 dneh po prejemu sklepa za dopolnitev bodo morali predlagatelji priložiti notarsko overjeno izjavo upnika, ki je vložil upniški predlog, s katero soglašajo z začetkom postopka prisilne poravnave. V tem času na sodišču prav tako pričakujejo »za predlagatelja poročilo revizorja, s katerim revizor z mnenjem brez pridržka ugotovi: skupni znesek finančnih obveznosti dolžnika, izkazanih v zadnjem javno objavljenem letnem poročilu dolžnika, skupni znesek predlagateljevih finančnih terjatev do dolžnika po stanju na dan, ki je enak presečnemu dnevu zadnjega javno objavljenega letnega poročila dolžnika, ter delež, ki ga predstavlja skupni znesek terjatev predlagatelja glede na skupni znesek finančnih obveznosti dolžnika.«

Predlagatelji imajo 15 dni za dopolnitev

Predlagatelji bodo morali sodišču predložiti tudi dva izvoda overjenega prevoda izpisa iz sodnega registra Republike Češke za upnika/predlagatelja v slovenskemu jeziku in dva izvoda overjenega prevoda IOP obrazca s 30. septembra 2021 v slovenskemu jeziku, hkrati pa morajo določiti pooblaščenca za sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji.

In če v 15 dneh dokumentacije ne bodo predložili?

Na sodišču predlagatelje opozarjajo, če nepopolnega predloga v roku 15 dni ne bodo dopolnili v skladu s sklepom sodišča, bodo predlog za začetek postopka prisilne poravnave zavrgli, ne da bi hkrati začelo stečajni postopek.

Predlog za začetek postopka prisilne poravnave:

Sklep sodišča o dopolnitvi predloga:

(bš, eP)

krško
vipap videm krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja