Skip to main content
Sreda, 21. februar 2024
11.02.2021
20:08
Odlagališče NSRAO v Vrbini, javno naročilo za začetek del
Grafika: ePosavje
Na Agenciji za radioaktivne odpadke so prejšnji teden objavili javno naročilo z naslovom "Gradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško", s katerim se projekt izgradnje tudi zares začenja.

Z javnim naročilom do začetka gradnje odlagališča NSRAO v Vrbini

KRŠKO Sredi lanskega junija smo na naših straneh poročali, da so na Agenciji Republike Slovenije za okolje "objavili javno naznanilo v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov." Dobrega pol leta kasneje so v začetku februarja 2021 na Agenciji za radioaktivne odpadke objavili javno naročilo z naslovom "Gradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško".

Izgradnja odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke v Vrbini

Kot pravijo v obrazložitvi, je predmet javnega naročila gradnja objektov odlagališča nizko-in srednjeradioaktivnih odpadkov Vrbina v občini Krško ter pripradajočih infrastrukturnih objektov, ki so nujni za obratovanje odlagališča. Postopek javnega naročila bo, tako piše v razpisni dokumentaciji, razdeljen v dve fazi.

Prva faza javnega naročila

V prvi fazi bodo opravili ti. predhodno ugotavljanje sposobnosti. "Strokovna komisija bo v prvi fazi preverila, ali prijave za sodelovanje izpolnjujejo vse pogoje in zahteve (razlogi za izključitev), ki jih je naročnik določil v teh navodilih za pripravo prijave in ponudbe," pišejo v razpisu. V nadaljevanju bo naročnik kandidatom, ki bodo oddali prijavo za sodelovanje in za katere bodo ugotovili, da izpolnjujejo vse zahteve, priznal sposobnost za izvajanje javnega naročila. Povedano drugače, če bodo izpolnjevali zahteve naročnika, bodo lahko sodelovali v drugi fazi javnega naročila.

Druga faza javnega naročila

V drugi fazi bodo lahko ponudbo oddali le gospodarski subjekti, ki jim bodo v prvi fazi priznali sposobnost za izvajanje naročila "na podlagi ocene v predloženih prijavah". Kakor nadaljujejo, bo naročnik pozval ponudnike k oddaji ponudb v drugi fazi šele po pravnomočnosti odločitve o priznanju sposobnosti.

Dokončanje del s tehničnim pregledom objekta? 900 dni

Hkrati pa tudi izdano dovoljenje za pričetek poskusnega obratovanja

Terminski načrt gradnje odlagališča v Vrbini so razdelili v devet delov, ki so jih omejili v dneve. Tako pravijo, da bodo morala biti vsa dela na infrastrukturnih ureditvah dostopa na gradibšče dokončana v 200 koledarskih dneh od uvedbe v delo, izkope prostora, kjer bo odlagalni silos, načrtujejo do 450 koledarskih dni od uvedbe v delo, še 300 dni pozneje pa naj bi bil dokončan tehnološki objekt.

850 dni od začetka del načrtujejo prvi spust zabojnika v odlagalni silos

V 800 dneh od uvedbe v delo bo moral biti zaključen upravno servisni objekt, 50 dni pozneje uspešno izveden prvi spust zabojnika v odlagalni silos, še 50 dni pozneje - torej 900 dni od začetka del, pa bodo morale biti dokončane zunanje ureditve in vsa dela po pogodbi ter uspešno zaključen tehnični pregled objekt z izdanim dovoljenjem za pričetek poskusnega obratovanja. Povedano po domače, dobri dve leti in devet mesece od začetka del.

Roki za dokončanje vmesnih fazdel in končni rok za dokončanje del:

  • 50 dni od uvedbe v delo: priprava gradbišča z gradbiščno infrastrukturo
  • 200 dni od uvedbe v delo: zaključena vsa dela na infrastrukturnih ureditvah dostopa na gradbišče
  • 450 dni od uvedbe v delo: zaključeni izklopi odlagalnega silosa do kote +96,60m
  • 720 dni od uvedbe v delo: zaključena betonaža sekundarne obloge odlagalnega silosa
  • 750 dni od uvedbe v delo: zaključen tehnološki objekt
  • 800 dni od uvedbe v delo: zaključen upravno servisni objekt
  • 830 dni od uvedbe v delo: portalno dvigalo v funkciji
  • 850 dni od uvedbe v delo: uspešno izvedebo poskusno spuščanje zabojnika v odlagalni silos
  • 900 dni od uvedbe v delo: zaključene zunanje ureditve in vsa dela po pogodbi ter uspešno izveden tehnični pregled objekta - izdano dovoljenje za pričetek poskusnega obratovanja

Vir: ARAO

 

Ponudbe zbirajo do 3. marca 2021

Vrednost naročila? 43,4 milijona evrov

Ponudbe za sodelovanje v omejenem postopku javnega naročila pričakujejo do 3. marca 2021. V popolnem obsegu gradnje, tako v naročilu, bodo dela zajemala gradbena in instalacijska dela na infrastrukturnih ureditvah Vrbine ceste, gradnjo odlagalnega siola in halo nad silosom z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli, dobavo in montažo portalnega dvigala za spuščanje zabojnikov, gradnjo tehnološkega objekta z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli, gradnjo upravno servisnega objekta z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli ter zunanje ureditve s pripadajočo infrastrukturno ureditvijo in hortikulturo.

Preureditev tudi ostale spremljajoče cestne infrastrukture

Tip in lokacija potrjena z Državnim prostorskim načrtom

Odlagališče nizko- in srednje radioaktivni odpadkov (NSRAO) v Vrbini bo pripovršinskega tipa z odlagalno enoto v obliki silosa.

"Tip in lokacija odlagališča sta potrjena z Državnim prostorskim načrtom. Zgrajeni bodo upravnoservisni in tehnološki objekt, silos, hala, cestna in komunalna infrastruktura; urejene bodo zunanje površine. Odlagališče bo namenjeno odlaganju nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), ki nastajajo v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) pri obratovanju in ki bodo nastali kasneje pri razgradnji, ter radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji v Sloveniji," pravijo na Agenciji Republike Slovenije za radioaktivne odpadke.

Državni prostorski narčt za odlagališče je bil sprejet leta 2009

Ob tem pravijo, da bodo "z izgradnjo odlagališča NSRAO zagotovljeni pogoji za dolgoročno zanesljivo obratovanje NEK, ki bistveno prispeva k zanesljivosti oskrbe z elektriko v Sloveniji, ter za varno, gospodarno in zanesljivo uporabo radioaktivnih virov v znanosti, medicini in industriji. Pomemben je tudi etični vidik: generacija, ki uživa koristi od uporabe jedrske energije, naj poskrbi tudi za odlaganje radioaktivnih odpadkov in naj tega bremena po nepotrebnem ne prelaga na prihodnje generacije."

(bš)

odlagališče nsrao
krško
video

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja