Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
30.05.2022
20:46
Sevnica
Foto: Visit Sevnica
V sredo, 25. maja 2022, je na sevniškem gradu potekala 31. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica.

Majska seja Občinskega sveta Občine Sevnica

Pomoč družini na domu

Pomočnica direktorice Centra za socialno delo Posavje Marjetka Smolič je predstavila poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2021. Upravičenci do te storitve so osebe, ki z občasno organizirano pomočjo ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in tako ostajajo v svojem bivalnem okolju in ne potrebujejo institucionalnega varstva. Storitev obsega tri sklope opravil in sicer pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Na območju občine Sevnica storitev Pomoč na domu izvaja Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica, s katero je sklenjena pogodba o izvajanju in financiranju te storitve. V letu 2021 je storitev Pomoč na domu koristilo 212 posameznikov in družin. Na mesečni ravni je bilo v povprečju v storitev vključenih 7,8 % več upravičencev kot v letu 2020 in kar 20,80 % več upravičencev kot v letu 2019. V letu 2021 je storitev prvič koristilo 86 upravičencev. Opravljenih je bilo 18.860,42 ur neposredne oskrbe in izvedenih 27.850 obiskov na domu upravičencev. Storitev iz proračuna v višini okrog 70 % sofinancira Občina Sevnica, v manjšem deležu pa tudi Republika Slovenija. S subvencijo se uporabnikom zagotavlja nižja cena in s tem prijaznejši dostop do te socialno- varstvene storitve.

Parkiranje

Občinski svetniki so sprejeli Odredbo o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v občini Sevnica. Odredba stopi v veljavo s 1. avgustom 2022. Od tega dne naprej bodo parkirna mesta na modrih conah v mestu Sevnica plačljiva tudi za prvo parkirno uro in sicer 10 centov, vsako naslednjo uro pa 70 centov. Namen tega ukrepa je vzpostavitev pretočnosti parkirnih mest na modri coni, ki so prioritetno namenjena parkiranju za krajši čas. Z novo odredbo bo uvedena možnost plačila parkirnine preko mobilne aplikacije, Občina Sevnica pa pred pričetkom veljavnosti odredbe načrtuje postavitev dodatnih parkomatov.

Zavetišče za zapuščene živali

Nadalje so sprejeli Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Sevnica ter se seznanili s participativnim proračunom za leto 2023. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Razpisna kvota je 120 tisoč evrov, rok za prijavo pobud pa je 10. junij 2022.

V sklopu zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v javni uporabi je bil sprejet sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine na območju Sevnice. V zaključnem delu seje so člani sveta podali pozitivno mnenje o kandidatki Vesni Vidic Jeraj za ravnateljico Osnovne šole Boštanj.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja