Skip to main content
V Posavju 23.3° C Sreda, 17. avgust 2022
27.06.2022
10:43
Krško, februar 2022
Foto: arhiv ePosavje
Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so na 33. redni seji med drugim potrdili rebalans proračuna Mestne občine Krško za letošnje leto.

33. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Krško

KRŠKO Svetnice in svetniki so podali zeleno luč za nadaljevanje projekta cesta in pločnik skozi naselje Stolovnik, sprejeli predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih mestne občine Krško za šolsko leto 2022/2023 in sklep o višini dodatnega znižanja plačil staršev ter osnutek odloka o porabi sredstev proračunske rezerve za leti 2022 in 2023 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi. Uvodoma je Občinski svet potrdil mandat novi članici Ireni Virant (SNS) namesto svetnika Dušana Šiška, ki je odstopil.

Nove cene vrtcev za šolsko leto 2022/2023

Svetnice in svetniki so sprejeli predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih za naslednje šolsko leto in sklep o višini dodatnega znižanja plačil staršev. Skupno bo v naslednjem šolskem letu vrtce v mestni občini Krško obiskovalo 1207 otrok v 71 oddelkih.

Osnova za plačilo staršev je najnižja cena istovrstnega programa v mestni občini Krško, ki za oddelke prvega starostnega obdobja znaša 592,56 evra in je za 1,49 % višja od sedanje osnove. Za kombinirane oddelke znaša osnova 461,87 evra in je za 5,61 % višja od sedanje osnove. Za oddelke 3-6 let znaša 425,94 evra, kar je za 9 % višja od sedanje osnove. Za oddelke 3-4 let pa 473,06 evra in je za 4,03 % višja od sedanje osnove.

Primer končne cene za starše: Za otroka, ki je vključen v program 1-3 let in so starši na primer vključeni v 5. dohodkovni razred, za katerega plačilo znaša 35 % cene programa (odločba CSD), bi starši od polne cene programa, to je 592,56 evra prispevali 207,39 evra. Ker pa je to plačilo še dodatno znižano za 30 % (vir NORP), je končno plačilo staršev v tem primeru 145,18 evra.

Sicer pa se po Zakonu o vrtcih plačilo staršev za vrtec določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Soglasje k ceni storitve Pomoč družini na domu

Svetnice in svetniki so podali soglasje k novi ceni storitve pomoči na domu. In sicer efektivna ura storitve od 1. 7. 2022 znaša 25,58 evra na uro. Mestna občina Krško sofinancira 18,40 evra na uro oz. 70 % cene ure neposredne storitve, proračun RS pa še dodatno 2,08 evra. Prispevek

uporabnika tako znaša 5,10 evra na uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo. Ob nedeljah se cena za uporabnika poviša za 40 % in tako znaša 7,14 evra na uro, ob praznikih pa se poviša za 50 % in znaša 7,65 evra na uro.

Drugi rebalans proračuna za leto 2022

Občinski svet je sprejel tudi drugi rebalans proračun za letošnje leto. Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Melita Čopar, sprememb v skupni višini tako prihodkov kot odhodkov proračuna ne bo. Prihodki ostajajo v višini 46,85 milijona evrov, odhodki pa v višini 49, 12 milijona evrov. Se pa spreminja dinamika financiranja investicij pri projektih, in sicer novogradnje prizidka Zdravstvenega doma Krško, bazena Krško, investicijsko vzdrževalnih delih na stadionu Matije Gubca Krško in v Športni dvorani ŠC Krško—Sevnica, novogradnja OŠ in vrtca v Velikem Podlogu ter novogradnja OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem.

Zelena luč za delovanje pripravljalnega vrtca v Kerinovem Grmu

Svetnice in svetniki so sprejeli tudi sklep o delovanju in financiranju pripravljalnega vrtca v Kerinovem Grmu v šolskem letu 2022/2023. S 1. 9. 2021 je namreč delovanje tega vrtca prevzela Mestna občina Krško, ki je za reševanje romske problematike za letošnje leto prejela 329.937 evrov. Ena izmed aktivnosti je tudi zagotavljanja delovanja vrtca v Kerinovem Grmu, po besedah vodje oddelka za družbene dejavnosti Petra Planinca bo strošek znašal okoli 115.000 evrov.

Proračunska rezerva za odpravo posledic neurij

V novembru 2021 je Občinski svet že sprejel odlok o proračunski rezervi, s katerim so bile predlagane sanacije iz sredstev proračunske rezerve v letu 2022, in sicer za sanacijo usadov v Mrčnih selih, sanacijo nestabilnega odseka ceste na Bohor ter sanacijo nestabilnega cestišča na Spodnji Libni, je pojasnila vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo Janja Špiler.

1. 5. 2022 je nekatere dele občine zajelo neurje z močnimi nalivi in vetrom, katerih posledica so bile poškodbe na cestah in brežinah, in zaradi česar je bila po odredbi aktivirana enota za tehnično reševanje, ki je takoj pristopila k sanaciji nastale škode in zagotavljanju prevoznosti občinskih cest.

S sprejetim odlokom se iz proračunske rezerve, ki je na razpolago v letu 2022, pokrivajo tudi stroški v višini 131.000 evrov, nastali zaradi neurja 1. 5. 2022, posledično pa se delno zamakne financiranje sanacije ceste na Bohor, in sicer iz sredstev proračunske rezerve za 2023.

Volitve in imenovanja

Med drugim so svetnice in svetniki v Upravni odbor javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje imenovali Melito Čopar, direktorico občinske uprave, kot predstavnico ustanovitelja, torej Mestne občine Krško. Seznanili so se tudi z Akcijskim načrtom ukrepov Zelene sheme slovenskega turizma za razvoj trajnostnega turizma v mestni občini Krško v obdobju 2022-2024.

Mestna občina Krško

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja