Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
30.04.2019
11:38
Foto: arhiv ePosavje
Člani občinskega sveta so na 6. redni seji, 24. aprila, obravnavali in sprejeli zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2018.

Vrtci Soglasno sprejetje zaključnega računa potrjuje proračunsko uravnoteženost in realno načrtovanje minulega leta, uspešno izvajanje zakonskih nalog in investicijskega cikla ter je garancija za stabilno poslovanje vseh proračunskih uporabnikov. Člani sveta so sprejeli sklep o oblikovanih cenah vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine, ki so na osmih lokacijah v skupno 42 oddelkih. Na ceno ključno vpliva število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Pri spremembi cen, ki so oblikovane glede na predloge vrtcev, gre v povprečju za okrog 4-odstotno povišanje na podlagi sporazuma glede plač v javnem sektorju.

Pomoč družini na domu Predstavljeno je bilo poročilo o izvajanju storitve Pomoč družini na domu za leto 2018, ki je imela v lanskem letu v povprečju 95 uporabnikov. Storitev, ki jo izvaja Center za socialno delo Sevnica, iz proračuna sofinancira Občina Sevnica v višjem znesku, kot je to določeno z zakonom. Z okrog 72- odstotno subvencijo se uporabnikom zagotavlja nižja cena in s tem prijaznejši dostop do te socialno-varstvene storitve.

Komunala Sevnica Poslovni načrt za leto 2019 je članom sveta predstavil Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica, ki bo tudi v prihodnje nadaljevala s kakovostnim izvajanjem vseh obveznih gospodarskih javnih služb, podpora obveznim službam pa je tudi tržna dejavnost. Sledila je uskladitev cen komunalnih storitev, ki se na podlagi določil državne zakonodaje vsako leto usklajujejo na podlagi elaboratov o oblikovanju cen za vse obvezne gospodarske javne službe: za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z odpadki. Izhodišča za pripravo korekcije cen temeljijo na računovodskih izkazih letnega poročila za preteklo in poslovnega načrta za tekoče leto, osnovno izhodišče pa je čim manjše poseganje v cene storitev, ob upoštevanju zahtev zakonodaje. Delež končne cene za uporabnika je preko subvencij zagotovljen iz občinskega proračuna. Zgoraj navedenim se je letos pridružila še nova, in sicer 24-urna dežurna služba v sklopu pogrebne in pokopališke dejavnosti, za kar je bil prav tako potrjen elaborat z izračunom cene.

KŠTM Sevnica Poročilo o delu v preteklem letu je predstavila Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica. Zavod opravlja dejavnosti na področjih kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti. Namen in poslanstvo zavoda je organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih področjih, KŠTM Sevnica pa organizira tudi razne javne prireditve in upravlja z objekti, ki so v lasti občine. Močno prispeva k bogatitvi družbenega in družabnega življenja v najrazličnejših segmentih bivanja in delovanja občank in občanov.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam