Skip to main content
V Posavju 2.1° C Sreda, 19. januar 2022
31.05.2019
20:08
Foto: arhiv ePosavje
Člani občinskega sveta so na 7. redni seji, ki je potekala v sredo, sprejeli sklep o višini subvencije za socialno-varstveno storitev Pomoč družini na domu.

Pomoč na domu

SEVNICA Na seji so predstavili je Danica Božič, pomočnica v. d. direktorice Centra za socialno delo Posavje, Enote Sevnica predstavila metodologijo izračuna cene storitve Pomoč na domu. Gre za eno od socialnovarstvenih storitev v obliki organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Občina Sevnica bo tudi v letošnjem letu subvencionirala storitev v višjem znesku, kot je zakonsko določeno.Svetniki so sprejeli nekoliko povišano ekonomsko ceno storitve zaradi povišanja stroškov dela. Pri tem bo cena za uporabnike ostala enaka kot prej, razliko pa bo kril občinski proračun.

Uskladitev strokovnih služb Medobčinskega inšpektorata

Na seji je nato sledila predstavitev Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Gre za kompleksnejšo uskladitev strokovnih služb s ciljem poenostavitve postopkov, ki pa ne pomeni vsebinskih posegov v delo. Ustanoviteljice, občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica morajo odlok obravnavati na ravni vsake od posameznih občin.

Odlok o rebalansu A proračuna

Svetniki so soglasno sprejeli predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019. Rebalans je potreben zaradi manjših korekcij, ki so posledica sodelovanja na javnih razpisih ter dinamike načrtovanja pridobivanja in porabe javnih sredstev.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica

Članom sveta so strokovne službe občine predstavile predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, ki je bil vsebinsko nazadnje spremenjen v letu 2000. Zaradi sprememb zakonodaje oziroma novih pravnih podlag uskladitev občinskega odloka temelji na enotnih zakonskih določilih države. Predpisane spremembe se nanašajo predvsem na uskladitev postopkov pridobivanja podatkov in zaračunavanja nadomestila, plačevanje za vse objekte glede na dejansko rabo in uskladitev določenih oprostitev. Po opravljeni vsebinski razpravi so člani sveta podali dodatne predloge in pobude, ki jih bo občinska uprava proučila do naslednje seje, ko bo odlok obravnavan drugič.

Sprememba občinske meje

Ob tem so sprejeli še predlog manjših sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino Laško na območju Lisce.

(Občina Sevnica, eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja