Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
21.05.2019
14:41
Foto: Občina Brežice
Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Brežice so na 5. seji sprejeli Odlok o proračunu občine Brežice za leto 2019.

Proračun za leto 2019: 28,9 milijonov evrov

Obnova mostu čez Savo in Krko, nov vrtec v Artičah

Proračun v višini 28,9 milijonov evrov bo 10,7 milijonov evrov namenil za investicije, med večjimi investicijami bo v brežiški občini nadaljevanje obnove železnega mosta čez reki Savo in Krko, začetek gradnje novega vrtca pri OŠ Artiče in revitalizacija bivšega doma upokojencev v Brežicah.

Višji odhodki kot v letu poprej

Kot pravijo v Brežicah, "glavni vir dohodkov občine v letu 2019 predstavlja dohodnina (14,8 milijonov evrov). Značilnosti proračuna so povečani tekoči odhodki (povečanje za 1,3 milijona evrov v primerjali z letom prej) in tekoči transferji (povečanje za 800.000 evrov v primerjali z letom prej) zaradi rasti življenjskih stroškov (energenti, ipd.) in delno zaradi povišanja plač v javnih zavodih."

Ohranili višino sredstev za sofinanciranje delovanja in programov društev ter ostalih organizacij

Občina Brežice v proračunu namenja več sredstev za turizem in za različne oblike pomoči posameznikom in gospodinjstvom (plačilo razlike cen vrtca, prevozi osnovnošolcev, plačilo oskrbovalnine v domovih za starejše, pomoč ob rojstvu otroka, sredstva za družinskega pomočnika, ipd.). Občina je uspešno ohranila višino sredstev za sofinanciranje delovanja in programov društev ter ostalih organizacij (997.703 evrov), za katera lahko ti kandidirajo preko javnih razpisov.

Enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti

Kot je dejal župan Ivan Molan, je cilj občine enakomerno razvijati vse krajevne skupnosti. Številni projekti so namenjeni obnovi in izboljšavi vodovodov (Križe, Cerklje 3. faza, Cirnik, Ribnica-Gaj-Brezje, Bizeljsko, Sromlje) in izgradnji kanalizacij (Gabrje, Krška vas).

Obnova mostu čez Krko v Cerkljah in križišča v Črešnjicah

Občina bo nadaljevala z obnovo gradu Brežice, nogometnega stadiona, urejanjem pločnikov (Črnc, Kalin-Obrežje, itd.), načrtuje obnovo lesenega mosta čez Krko v Cerkljah in urejanje križišča v Črešnjicah, ti dve investiciji bo sofinanciralo Ministrstvo za obrambo v skladu s sklenjenim Dogovorom o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki.

Mestni avtobus, Sopotniki

"Občina proračunska sredstva zagotavlja tudi za vsebinske programe, ki so morda občanom najbližji. Takšni vsebinski projekti so mestni avtobus, projekt Sopotniki (brezplačni prevozi za starejše), večgeneracijski center, ipd.," še dodajajo v Brežicah.

(eP)

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja