Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
08.07.2022
12:13
Nuklearna elektrarna Krško v juliju 2021
Foto: arhiv ePosavje
V letu 2021 je proračun Mestne občine Krško znašal dobrih 44 milijonov evrov, od tega je bilo z naslova t. i. jedrske rente 8,9 milijona evrov. Kako so jih porabili?

Kako so v Krškem porabili prihodke iz naslova NORP-a?

Mestna občina Krško je v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško, GEN energijo, Agencijo za radioaktivne odpadke ter Skladom za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK deveto leto zapored pripravila letno poročilo o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora. V letu 2021 so v okviru nedavčnih prihodkov proračuna Mestne občine Krško prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta znašali 8,9 milijona evrov, sporočajo z Mestne občine Krško.

Ta sredstva so namenili predvsem v izgradnjo ali obnovo objektov predšolske vzgoje in šolstva, kulture, mladih, izobraževanja, socialnega varstva, izgradnjo ali obnovo infrastrukture na področju prometa, spodbujanja razvoja malega gospodarstva, civilne zaščite in požarne varnosti.

Valvasorjeva knjižnica, gasilski dom PGE Krško, cesta skozi Zdole ...

Med večjimi projekti, ki so bili v lanskem letu financirani iz tega vira, navajajo predvsem novogradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško, izgradnjo prizidka in obnova gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi, obnovo cest v skladu z letnim programom, ureditev ceste skozi Zdole v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo, rekonstrukcijo ceste in obnovo mostu Belo v KS Senovo, ureditev kolesarske povezave skozi Sotelsko, ureditev avtobusnega postajališča in obnova priključka na Gornjem Pijavškem, vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov, obnovo speedway steze na Stadionu Matije Gubca in druge.

Dvajset odstotkov teh sredstev Mestna občina Krško namenja za individualno rabo, kot je npr. subvencioniranje komunalnega prispevka v višini do 75 do 88 %, sofinanciranje razlike v ceni vrtcev, in sicer dodatno znižanje plačil staršev za 30 %, subvencioniranje počitniškega dela mladih, sofinanciranje posvetovalnice za starše, sofinanciranje letovanja šestošolcev, brezplačna šola v naravi, za novoletne prireditve obdaritve otrok, 300 evrov ob rojstvu vsakega otroka, subvencioniranje pomoči na domu, subvencija mestnega prometa ter seveda individualna nadomestila občanom, ki živijo v 1500-metrskem pasu okoli jedrskega objekta. V 2021 je bilo nadomestilo izplačano 216 upravičencem, še sporočajo z Mestne občine Krško.

(Mestna občina Krško, eP)

krško
NEK

Pridružite se nam