Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
18.06.2021
13:08
Železniška postaja Krško, junij 2021
Foto: arhiv ePosavje
Na območju železniške postaje v Krškem bo v naslednjih letih še zelo živahno. Na Direkciji Republike Slovenije se pripravljajo na nadgradnjo železniške postaje in ureditve njene okolice.

Nov podhod, dvigalo in peroni

KRŠKO Železniška postaja Krško, četrta železniška postaja od Dobove proti Zidanem Mostu in sedma v nasprotni smeri vožnje, že dalj časa čaka na obnovo. Poročali smo že, da so rok za oddajo ponudb za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter nadgradnjo železniške postaje Krško podaljšali za teden dni, do sredine naslednjega tedna. Poglejmo, kaj pišejo v projektni nalogi za obnovo železniške postaje ter kaj vse bodo na območju postaje v Krškem naredili v naslednjih mesecih (in letu).

OBNOVA PERONOV Pripravljalci projektne naloge so zapisali, da so večji remont na postajnem območju, na tirih, kretnicah in pragovih, izvedli leta 1982. "Spodnji ustroj je praktično isti od časa gradnje, sistem odvodnjavanja ni urejen, planum spodnjega ustroja je v slabem stanju," so zapisali o stanju na območju postaje.

Po omenjeni nalogi bodo uredili odvodnjavanje vseh voda na postajnem območju in vseh objektih, obstoječe prepuste in vse ostale objekte spodnjega ustroja na območju bo potrebno pregledati in na podlagi preiskav predvideti ter izdelati vse potrebne projektne rešitve za ureditev obstoječih in če bo potrebno tudi izgradnjo "novih objektov za kategorijo D4.

Ko je govora o peronih, bodo morali pripravljalci dokumentacije upoštevati nove perone dolžine najmanj 200 metrov. "Dolžina perona naj bo pogojena z najdaljšo vlakovno kompozicijo. Dimenzije peronov naj omogočajo umestitev stopnišč za namen izven nivojskega dostopa in neovirano gibanje potnikov mimo stopnišč in dvigal," pišejo.

PODHOD POD TIRI Največja novost bo zagotovo nov podhod pod železniškimi tiri. Na drugo stran proge lahko zdaj pridete le čez tire levo od objekta postaje in prek nadhoda desno od postaje. Tako bodo za izven nivojski dostop na vse perone uredili podhod pod vsemi tiri, ki bo moral biti primeren za funkcionalno ovirane in invalidne osebe ter kolesarje, opremljen z večjim dvigalom za več kot 15 oseb, uredili pa bodo tudi nadstreške ter ga ustrezno označili in osvetlili. 

"Omogočen mora biti dostop potnikom in funkcionalno oviranim osebam na perone z obeh stani podhoda oziroma postaje. V okviru variant, Projektant prouči več možnih lokacij umestitve podhoda, z vidika zagotavljanja učinkovite dostopnosti, povezljivosti z ostalo infrastrukturo, okoljskih, urbanističnih ter drugih dejavnikov. Vsako izmed variant je potrebno utemeljiti in izpostaviti najoptimalnejšo," so zapisali.

Bodo nadhod porušili?

V projektni nalogi so zapisali, da nadhod za pešce "ne ustreza veljavnim tehničnim specifikacijamza interoperabilnost (TSI) za invalide in funkcionalno ovirane osebe." In kot lahko preberemo v nadaljevanju naloge, obstaja verjetnost, da bi nadhod morali porušiti. A le v primeru, ko bi bil nadhod "v napoto" zaradi načrtovane zmogljivosti proge. 

"Projektant v okviru variant prouči in prikaže vpliv nadhoda na projektirano tirno sliko na postajnem območju. Lokacija podpornikov objekta ni robni pogoj za načrtovanje projektnih rešitev tirnih naprav. V kolikor je potrebno za zagotovitev zahtevanih parametrov zmogljivosti proge (dolžine tirov, hitrost, profil) in medtirnih razdalj, objekt porušiti, naj se to izpostavi in v varianti tudi prikaže. Morebitna rušitev objekta se obdela v Načrtu rušitev," pišejo.

Ureditev poslopja železniške postaje

ŽELEZNIŠKA POSTAJA Prenovo bo dočakala tudi sama železniška postaja. Po popisu obstoječega stanja pravijo, "da so čakalnica in sanitarije v slabem stanju, nedostopne invalidom." Tako bo moral projektant  predvideti obnovo fasade postajnega objekta ter obnovo ali zamenjavo ostalih zunanjih elementov objekta, "v kolikor so ti po oceni Projektanta in Naročnika zaradi dotrajanosti potrebni zamenjave. Projektant mora v IZN v obstoječem postajnem poslopju predvideti ureditev čakalnic in sanitarij ter prilagoditev le teh za funkcionalno ovirane in invalidne osebe." Projektantom so zapisali tudi nalogo, da naj predvidijo umestitev kabelske kanalizacije za bodoče zapornice in postavitev kartomata za parkiranje.

PARKIRIŠČA S preureditvijo nekdaj že tako majhnega parkirišča za osebna vozila v kolesarsnico je skoraj pa zmanjkalo parkirnih mest v neposredni bližini postaje, kar priznavajo tudi v projektni nalogi. Večje P+R parkirišče je sicer na Tovarniški ulici na levi strani proge (v smeri Brestanice), kljub temu pa bodo projektanti imeli eno od nalog umestitev parkirišča.

"Parkirišče naj se umesti znotraj območja javne železniške infrastrukture (JŽI) in prikaže že v okviru variant. V kolikor takšna umestitev ni mogoče je potrebno na to opozoriti in podati predlog rešitve. V okviru variant naj se grafično prikaže lokacija parkirišča s prikazom meje JŽI in vseh podatkov o morebitnih zemljiščih izven JŽI, ki bi jih takšna umestitev tangirala. Strošek odkupa se upošteva pri določitvi ocenjene vrednosti investicije," so zapisali v projektni nalogi. Sodeč po videnem v prostorskem informacijskem sistemu občin (PISO) bi parkirišče lahko umestili (tudi) na območju tovornega skladišča.

Vlak, Krško

Nadgradnja postaj Sevnica in Krško

Priprava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Krško je vključena v skupno javno naročilo Direkcija za infrastrukturo, v paketu je tudi priprava projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnja novega podvoza.

Krška postaja bo po prenovi primerljiva s postajami Laško, Celje, Pesnica

Za posodobitev železniške postaje Krško so morali preurediti tirno sliko postaje, v prvotnih načrtih je bil tudi nov otočni peron. Postaja Krško bo tako dobila novo obliko z novo peronsko infrastrukturo, perone višine 550 milimetrov z novim podhodom in dvigali, ki bodo omogočali dostop na vlaku tudi gibalno omejenim osebam.

Nova železniška postaja bo primerljiva s postajami Laško, Celje, Pesnica, Šentilj ali pa s postajama Pragersko in Hodoš, ki sta bili zgrajeni v minulih letih.

Kakšna je časovnica?

Po zapisani časovnici bo imel izbran izvajalec tri mesece časa za izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) za nadgradnjo železniške postaje Krško, 13 mesecev od uvedbe v delo pa bo moral predati dopolnjeno projektno dokumentacijo (izvedbeni načrt) po pripombah pregledovalcev, vključno s pridobljenim sklepom o uspešno opravljeni reviziji in potrdilom verifikacije. 

(bš)

krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja