Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
05.02.2021
11:47
Obvestilo lastnikom priobalnih zemljišč
Foto: arhiv ePosavje
V nadaljevanju objavljamo obvestilo lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, ki ga je objavila Direkcija Republike Slovenije za vode.

Obvestilo lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji

KRŠKO Direkcija Republike Slovenije za vode je objavila obvestilo, v katerem poziva lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih k skrbnem in gospodarnem ravnanju v času otoplitve ozračja, ko obstaja možnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev.

Odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja

V skladu z Zakonom o vodah so lastniki in uporabniki priobalnih zemljišč dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih ter odvrženih predmetov in snovi z vodnih ter priobalnih zemljišč.

S preventivnim in proaktivnim ravnanjem lahko preprečimo najhujše

"Ob rednem vzdrževanjem pretočnosti rek in potokov ter odgovornem ravnanju z okoljem se lahko znatno zmanjša poplavno ogroženost in s tem se zaščiti ne samo premoženje, ampak tudi življenja tamkajšnjih prebivalcev. Pri tem je sodelovanje med državnimi institucijami, lokalnimi skupnostmi in državljani ter državljankami Slovenije njuno potrebno, saj le s preventivnim in proaktivnim gospodarnem ravnanju preprečimo najhujše," pravijo.

O vzrokih naraščanja vodostajev in poplav

Najpogostejši vzroki naraščanja vodostajev in poplav na vodotokih 2. reda, še posebej v obdobju otoplitve ozračja in večjih padavin, so namreč  t.i. plavni čepi v strugah neurejenih vodotokov, ki omogočajo normalni pretok vode. Z odstranjevanjem propadajoče vegetacije in odpadnega rastlinskega materiala z območja priobalnih in vodnih zemljišč predvsem pri manjših rekah in potokih, vodotokih 2. reda, prispevate k izboljšanju vodnega režima ter stanja voda, hkrati pa bistveno zmanjšate pojav plavnih čepov v strugi, bočnih erozij brežin in odlaganje naplavin.

Pod katerimi pogoji?

V pozivu lastnikom vseh priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda v Sloveniji je Direkcija za vode navedla pogoje, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča:

  • zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje suhe, propadajoče odvečne in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča,
  • golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku se torej ne sme posekati,
  • propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5.00m od zgornjega roba brežine potoka,
  • potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov),
  • potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo),
  • priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče.

"V primeru, da lastnik ali uporabnik zemljišča sam ne zmore opraviti zakonsko določenih vzdrževalnih del, lahko k temu v soglasju z lastniki zemljišč pristopi lokalna skupnost," dodajajo v sporočilu.

Dol pri Podbočju

Prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih

Med 1. marcem in 1. avgustom

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja – odstranjevanje grmičevja in drevja, je potrebno upoštevati, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.

(eP)

sevnica
krško
brežice
kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja