Skip to main content
Ponedeljek, 26. februar 2024
04.06.2019
12:57
Foto: Občina Krško
Od srede, 5. junija, pa do srede, 12. junija, bodo občanke in občani občine Krško lahko glasovali za projekte v okviru participativnega proračuna za leto 2020.

Participativni proračun Občine Krško za 2020

Glasovanje od 5. do 12. junija

Potem ko so prejeli 50 različnih predlogov občanov za različna območja, je te pregledala za to imenovana komisija. Na glasovanje se je v skladu s kriteriji in merili uvrstilo skupno 26 projektnih predlogov v sedmih območjih. Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih je predlagala komisija, bo potekalo na sedežih posameznih KS in v sprejemni pisarni Občine Krško 5. junija 2019 in 12. junija 2019 med 15. in 19. uro ali pa na spletni strani Občine Krško od 5. junija 2019 do vključno 12. junija 2019. Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Občine Krško za proračunsko leto 2020, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

Od 15. marca do 15. aprila 2019 so občanke in občani lahko oddali predloge za projekt, ki ga želijo v svoji krajevni skupnosti ali širše. Občina Krško je prejela 50 različnih predlogov za različna območja. Ali predlagani projektni predlogi ustrezajo kriterijem in merilom, je pregledala najprej občinska uprava, dokončno pa je o tem presodila za to imenovana komisija v sestavi predsednik odbora za finance Občinskega sveta Občine Krško Jože Žabkar, predsednik Občinske turistične zveze Tone Petrovič (predsednik komisije), Franc Černelič kot predstavnik starejših, Ela Kovačič kot predstavnica mladih ter direktorica občinske uprave Melita Čopar.

Komisija za izvedbo participativnega proračuna je pripravila seznam izvedljivih projektov po posameznih območjih v skladu s pogoji za uvrstitev na glasovanje.

O katerih predlaganih projektih za leto 2020 boste lahko glasovali?

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol

 • Ureditev prostora za bivanje v senčki na igrišču, Brestanica, predlagateljica Martina Ivačič
 • Ureditev klopi in koša ob športnem igrišču, Rožno-Presladol, predlagatelj Franc Gole

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole

 • Zunanji fitnes v športnem parku, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, predlagateljica Iva Gomilšek – ŠD Dolenja vas
 • Javno dostopen defibrilator, Zdole, predlagatelj Mitja Omerzel
 • Ureditev igrišča za ulično vadbo »street workout« nedaleč od večnamenskega doma, Dolenja vas, predlagatelj Peter Blatnik
 • Ureditev in obnova vaškega vodnjaka in okolice, Zdole, predlagatelj Matjaž Gomilšek

Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

 • Fitnes na prostem v sklopu športnega igrišča ali poleg PGD, Raka, Predlagatelj Viki Kotar
 • Postavitev igral na prostem na otroškem igrišču, Raka, predlagatelj Jernej Šterk
 • Postavitev klopi ob GD Raka, Raka, predlagateljica Damjana Pirc
 • Obnova starih avtobusnih postajališč, Raka, predlagatelj Rok Bizjak

Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo

 • Postavitev oznak za ulice Cankarjeva, Pot na Armes, Gubčeva,… , Senovo, predlagatelj Darko Prah
 • Postavitev tuša, klopi in otroškega igrala ob igrišču za odbojko na mivki, Koprivnica, predlagateljica Metka Bogolin
 • Stopniščna ograja za varnejši dostop do lekarne in zdravstvene postaje na Senovem, Senovo, predlagatelj Ferdinand Uršič
 • Igrišče za ulično košarko nad večstanovanjskima zgradbama Delavska 6 in 8, Senovo, predlagateljica Olivera Mirković
 • Javno dostopni defibrilator (AED) pri KS ali OŠ Koprivnica, Koprivnica, predlagatelj Sandi Lekše

Območje 5: KS Krško

 • Ureditev in razširitev vaških poti, namestitev košev, klopi na Trški Gori, Krško, predlagateljica Helena Španovič
 • Zbornik Spregledane – pozabljena polovica Krškega, Krško, predlagateljica Tina Gorenjc
 • Ureditev Josipininega parka, Krško, predlagatelj Lucijan Troha, Marija Vrlja
 • Obnova prehodov – krških gas, Krško, predlagatelj Anja Omerzu, Marija Vrlja

Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog

 • Postavitev fitnesa na prostem za Podbočje in Veliki Podlog, predlagatelj Branko Strgar
 • Postavitev fitnes – raztezalnih naprav v športnem parku na Gorici, Veliki Podlog, predlagatelj Marko Marinčič
 • Obnova igrišča in igral Gržeča vas, Veliki Podlog, predlagatelj Jože Žičkar
 • Ureditev otroškega igrišča v Malem Podlogu, Veliki Podlog, predlagatelj Uroš Žibert

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

 • Javna razsvetljava na pešpoti, ki povezuje Črnile, Ulico 11. novembra z Ulico Anke Salmičeve, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Janez J. Olovec
 • Zunanji vadbeni fitnes v naravi pri gasilskem domu v Veliki vasi, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Stanislav Arh
 • Park za druženje in šport z igriščem za odbojko, Senuše, predlagatelj Jože Tomažin

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. če prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Krško,
 2. prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnost,
 3. je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Krško in da ga je mogoče izpeljati v okviru zagotovljenih sredstev,
 4. je skladen z nalogami občine,
 5. bo izveden na območju občine 6. v preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Krško, 
 6. ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov je finančno ovrednoten praviloma med 2.000 in 5.000 evrov z DDV za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti, in je finančno ovrednoten praviloma med 5.000 in 15.000 evrov z DDV za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja,
 7. je umeščen v enega od sedmih območij občine, opredeljenih za potrebe tega projekta Projektni predlogi, ki niso ustrezali razpisnim pogojem, so z obrazložitvami, zakaj niso bili uvrščeni na glasovanje, objavljeni na spletni strani Občine Krško.

Občina Krško

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja