Skip to main content
V Posavju 8.2° C Ponedeljek, 22. 2024
14.04.2020
16:39
Participativni proračun v občini Krško 2021
Foto: arhiv ePosavje
V okviru postopka participativnega proračuna občine Krško za leto 2021 je Občina Krško v marcu pozvala občanke in občane k podajanju predlogov za naložbe. Rok za oddajo vlog je podaljšan.

Rok za oddajo vlog podaljšan do 30. aprila

KRŠKO Prvotno je bil rok za oddajo predlogov do 15. aprila, a so na Občini Krško zaradi trenutnih razmer rok podaljšali do vključno 30. aprila. "Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in merilom, bodo uvrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 5. in 12. junijem. Izglasovane projekte bo občinska uprava izvedla v letu 2021," dodajajo na Občini Krško.

Sedem območij za umestitev projektov:

 • Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol do 20.000 €
 • Območje 2: KS Dolenja vas, KS Spodnji Stari Grad Spodnja Libna, KS Zdole do 20.000 €
 • Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn do 20.000 €
 • Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo do 20.000 €
 • Območje 5: KS mesta Krško do 20.000 €
 • Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog do 20.000 €
 • Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje do 20.000 €

Kako bo potekalo glasovanje?

Vse predloge bo v skladu s kriteriji in merili pregledala občinska uprava in jih posredovala v dokončno presojo in potrditev pristojni komisiji. Komisija za izvedbo participativnega proračuna bo pripravila sezname izvedljivih projektov po posameznih območjih. Glasovanje o prednostni izvedbi projektov v okviru razpoložljivih sredstev na posameznem območju bo potekalo na spletni strani Občine Krško od 5. junija 2020 do vključno 12. junija 2020 ter v sprejemni pisarni Občine Krško med 5. in 12. junijem v okviru delovnega časa. Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Občine Krško za proračunsko leto 2021, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

Kako oddati projektni predlog?

Predlogi morajo biti do 15. aprila 2020 do 24. ure oddani na spletni strani Občine Krško ali po pošti na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško s pripisom Participativni proračun 2021.

Kriteriji za umestitev predlogov

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če ustreza osmim kriterijem oz. merilom:

 1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Krško.
 2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
 3. Predlog je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Krško in da ga je mogoče izpeljati v okviru zagotovljenih sredstev.
 4. Predlog je skladen z nalogami občine.
 5. Izveden bo na območju občine in je umeščen v enega od 7 območij občine.
 6. V preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna Občine Krško.
 7. Projekt ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov Občine Krško.
 8. Projekt je finančno ovrednoten praviloma med 2.000 in 10.000 evrov z DDV za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti, in je finančno ovrednoten praviloma med 5.000 in 15.000 evrov z DDV za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja.

Kdo lahko sodeluje?

Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v občini Krško, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let. 2.Predlagatelj v projektnem predlogu ne sme nastopati kot izvajalec - ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca, posamezni predlagatelj pa lahko predlaga največ dva projektna predloga. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v dveh skupinah predlagateljev.

(Občina Krško, bš, eP)

krško
koronavirus

Pridružite se nam

Novice iz Posavja