Skip to main content
Sobota, 13. april 2024
02.09.2022
13:15
Požar v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad po sedaj znanih podatkih ni pustil večjih posledic v okolju, so sporočili iz družbe Kostak. Njihovo sporočilo objavljamo v celoti.

Požar na deponiji po zdaj dostopnih podatkih ni pustil večjih posledic v okolju

Po avgustovskem požaru v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad smo v družbi Kostak nemudoma pristopili k izvedbi monitoringov stanja okolja. Odvzeti so bili vzorci požarne vode in podzemnih voda ter vzorci tal. Vzorčenja in analize so  izvedle akreditirane institucije in laboratoriji, glede vplivov pa smo pridobili mnenje dveh neodvisnih zunanjih strokovnih institucij. Ugotovitve v nadaljevanju povzemamo.

V vzorcih podzemnih voda, s katerimi smo preverjali morebitni vpliv na vodno okolje takoj po požaru, ni bilo zaznati spojin, ki nastajajo ob nepopolnem izgorevanju (kot so dioksini in furani). Vpliva na podzemne vode ni bilo zaznati. Vzorčenje podzemnih voda bomo ponovno izvedli po zadostni količini padavin, s čimer bomo preverili morebiten zakasneli učinek. Rezultate analiz odvzetih vzorcev tal še pričakujemo.

Iz ocene rezultatov odpadne požarne vode, kjer je bilo analiziranih 235 parametrov, je razvidno, da sicer nekateri parametri presegajo mejno vrednost za izpust v vode glede na Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, vendar pa v neodvisnih strokovnih mnenjih navajajo, da gre za organske polutante, ki ne bodo imeli bistvenega vpliva na okolje in zdravje ljudi, saj bodo izhlapeli oziroma se redčili. Kar pomeni, da je njihova koncentracija zanemarljiva.

V družbi Kostak bomo tudi nadalje izvajali vse potrebne aktivnosti za spremljanje stanja okolja.

(Kostak, d. d.)

krško
kostak krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja