Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
23.12.2020
19:22
Pametne vasi za jutri
Grafika: RRA Posavje
Dve leti trajajoč projekt Pametne vasi za jutri, so partnerji uspešno pripeljali do konca. V nadaljevanju v izvirniku objavljamo poročilo o projektu.

Projekt Pametne vasi za jutri

KRŠKO Projekt je bil odobren na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, tako so bile projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Partnerstvo operacije je zaobjelo dobršen del vzhodne Slovenije, v izvedbi aktivnosti je tako sodelovalo 5 lokalnih akcijskih skupin (LAS): LAS Posavje(vodilni partner), LAS Prlekija, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, projektne aktivnosti pa je izvajalo kar 22 upravičencev/partnerjev. Skupna vrednost projekta je bila 444.339, 91 €, od tega smo partnerji z odločbami pridobili 336.812,25 € nepovratnih CLLD sredstev sklada EKSRP.

Zaključen projekt je skozi pilotne izvedbe modelov, manjša infrastrukturna vlaganja in nakup opreme ter s pomočjo različnih usposabljanj, prinesel pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Ideja za projekt Pametne vasi za jutri je nastala iz trenutnega stanja na podeželju, to je naraščajoče staranje, bivalne kapacitete na podeželju, kakovost življenja na vasi, pomankanje storitev oz. programov na podeželju, mladi zapuščajo podeželje, starejši živijo sami. Ravno zato, smo želeli sprejeti izziv vzpostavitve novih poslovnih modelov oz. pametnih rešitev, s pomočjo katerih bomo lahko ohranili slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno.

Naraščajoče staranje, pomanjkanje storitev na podeželju, mladi zapuščajo podeželje, vse to so bili osnovni izzivi, ki smo jih želeli s projektom rešiti oziroma jih omiliti. Spoprijeli smo se z izzivom: decentralizacija in vzdrževanje možnosti in pogojev, da starejši čim dlje časa ostanejo doma v svojem bivalnem okolju, vzpostavitev novi poslovnih modelov z vključevanjem socialnega podjetništva. In na koncu uspešno prišli do rešitve: vzpostavitev pametnih rešitev, katere smo oblikovali in izvedli skozi pilotne modele.

V tem času smo večkrat dobili vprašanje, kaj sploh je pametna vas? Če strnemo pomen, lahko pametno vas v enem stavku opišemo kot zmožnost, da koristimo vire in proizvajamo dobrine, ki zadovoljijo naše potrebe, ne da bi pri tem ogrožali vire za prihajajoče generacije. Osnovni namen pa je seveda ohranitev aktivnega, mladim in starejšim generacijam prijaznega podeželja.

V izvedenih aktivnostih smo iskali smo priložnosti, da starejši ostanejo v svojem bivalnem okolju oz. v aktivno urejenih srebrnih vaseh, da vzpostavimo nove poslovne modele z vključevanjem socialnega podjetništva, zagotovimo večjo povezanost z urbanimi središči in sploh naredimo življenje na podeželskih območjih še bolj prijetno.

Pametne vasi za jutri, RRA Posavje

Za lažje izvajanje projektnih aktivnosti, smo na začetku projekta izvedli celovito analizo obstoječih možnosti za vzpostavitev modelov »Pametnih vasi« in demografsko projekcijo staranja slovenskega podeželja skupaj z zavodom INRISK.

Naslednji korak je bil zagotovo najbolj konkreten in pomeni tudi največji doprinos, oblikovanje modelov pametnih rešitev za podeželje, tako smo v projektu zasnovali pet pilotnih modelov, ki smo jih tudi testirali in praktično izvedli na posameznem vključenem LAS. V okviru skupne operacije smo tako pripravili in testno izvedli naslednjih 5 modelov za vzpostavitve »Pametnih vasi za jutri«, ki bodo javno dostopni tudi v skupnem dokumentu:

  • Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju,
  • Model 2: Pametna srebrna vas – PSV,
  • Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju,
  • Model 4: Povezovanje podeželskih ponudnikov in
  • Model 5: Druženje na vasi.

Z inovativnimi modeli, ki se nanašajo na ureditev pametnih srebrnih vasi, aktivacijo turističnih kmetij, vzpostavitev ponudbe prevozov za starejše, aktivnostmi digitalnega opismenjevanja, ureditvijo prostorov za druženje na vasi ter oblikovanje prostočasnih dejavnosti na vasi, smo zagotovo na vsako območje LAS prinesli nove, zanimive in tudi nujno potrebne vsebine. Pomembno je, da so vse vsebine oblikovane tako, da so z manjšimi prilagajanji prenosljive tako znotraj območij LAS, kot tudi v širšem slovenskem prostoru.

Izvedba celotne operacije je zahtevala veliko sodelovanja, povezovanja in izmenjave mnenj ter tudi prilagajanj na spremenjenje okoliščine, ki so bile posledica novega koronavirusa, a smo navkljub kakšni oviri LASi z skupnimi močmi aktivnosti uspešno pripeljali do konca.

Glede na dolgoletno tradicijo, ki jo ima pristop LEADER/CLLD in pomembno vlogo pri napredku lokalne skupnosti, verjamemo, da se bomo na območij LAS tudi v prihodnje aktivno srečevali s konceptom pametnih vasi. Navsezadnje je sam koncept pametnih vasi trend, ki ga bo zasledoval tudi pristop LEADER /CLLD v naslednjem finančnem obdobju. Strukturne spremembe, krepitev zmogljivosti in inovacije, so glavni poudarki, ki bi jih morali in jih partnerji s svojimi aktivnostmi tudi v prihodnje želimo prenesti na podeželje.

RRA Posavje

krško
brežice
sevnica
video

Pridružite se nam