Skip to main content
Sobota, 3. junij 2023
31.08.2022
22:46
Sušica, Podbočje
Foto: ePosavje.com
Potem ko so v začetku leta rdečo luč za protipoplavno ureditev prižgali v Kostanjevici na Krki, zdaj podobna odločitev tudi v Podbočju. Lastniki zemljišč ob vodotoku Sušica niso podali soglasja.

Lastniki zemljišč brez soglasja

KRŠKO Ob vladnem obisku Posavja smo na naših straneh v mesecu marcu pisali, da bodo s sporazumom o skupni izvedbi ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na povodju Sušice začeli z izboljšanjem poplavne varnosti za naselje Podbočje. S projektom so želeli izboljšanje poplavne varnosti za scenarij poplav s povratno dobo stotih let, kar naj bi dosegli z ureditvijo razbremenilnega kanala visokih vod mimo naselja. 

Sporazum bodo razveljavili

Začetek projekta je bil predviden v naslednjem letu, a so projekt zaradi nasprotovanja lastnikov, ki so prepovedali načrtovanje in izvajanje ukrepov  na njihovih zemljiščih, ustavili. Na Mestni občini Krško zdaj pravijo, da bodo 1,2 milijona evrov vreden sporazum razveljavili.

Študija je pokazala smiselnost protipoplavnih ukrepov

Kot pravijo na Mestni občini Krško, je hidrološko-hidravlična študija iz leta 2020 pokazala, da je Podbočje ogroženo zaradi visokih voda Sušice in da je smiselno izvesti protipoplavne ukrepe. Omenjeno študijo so pristojni aprila predstavili krajanom oz. lastnikom zemljišč.

"Najprej naj se izkoristijo vse druge možnosti"

V dopisu so lastniki zemljišč zapisali, da načrtovanih ukrepov ne dovolijo in zahtevajo, "da se za zmanjšanje poplavne ogroženosti Podbočja najprej izkoristijo vse druge možnosti." V dopisu, tako na krški občini, so izpostavili odpravo vseh ozkih grl struge potoka Sušica in razširitev struge ob kamnitem mostu ter pozvali, da se struga redno čisti.

Stroka je, tako na Mestni občini Krško, ob predstavitvi študije opozorila, da izključno vzdrževanje struge potoka poplav ne more preprečiti. Ob tem dodajajo, "da Mestna občina Krško nima pristojnosti za čiščenje struge, krajevna skupnost prav tako za to ni zadolžena, temveč pristojne službe Direkcije Republike Slovenije za vode."

Potok Sušica v Podbočju

Brez soglasja ni gradbenega dovoljenja

Soglasje lastnikov zemljišč je namreč bistvenega pomena za nadaljevanje projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja. In ker pa lastniki zemljišč ukrepom nasprotujejo, projekta v skladu s podpisanim sporazumom ne bo, tako so podpisniki  že začeli s postopkom razveljavitve sporazuma.

Projekt iz Načrta za okrevanje in odpornost

Direkcija Republike Slovenije za vode je prejemnik sredstev za poplavno varnost iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost v višini 310 milijonov evrov. Direkcija se je skupaj z ministrstvom za okolje in prostor odločila, da bo v skladu z Zakonom o vodah projekte izvajala v partnerstvu z občinami, v katerih so predvideni projekti poplavne varnosti. Cilj načrta za okrevanje in odpornost (NOO), v okviru naložbenega dela komponente Čisto in varno okolje, so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav.

Celovito reševanje ogroženih območij

Investicije iz tega projekta so namenjene celovitemu reševanju obstoječih ogroženih območij in bodo obsegale predvsem ureditve sistemov zadrževanja visokih voda s suhimi in mokrimi zadrževalniki, vzpostavitev razlivnih površin, preprečitev urbanizacije razlivnih površin, kontroliranje vodostajev akumulacij na rekah in zagotavljanju dogovorjenega pretoka na mejnih profilih. "Prednost bo dana naravnim in zelenim rešitvam po konceptu Nature based solution"," smo poročali sredi marca.

krško
podbočje

Pridružite se nam

Novice iz Posavja