Skip to main content
V Posavju 15.4° C Sobota, 1. oktober 2022
11.08.2020
10:04
Krško, evropska sredstva
Foto: arhiv ePosavje
Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za letošnje leto. Rok za oddajo vlog je 12. oktober 2020.

Sofinanciranje obnov objektov v mestnih oz. vaških jedrih

KRŠKO Tako bo Občina Krško v skupni višini 50.000 evrov sofinancirala projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina - Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro in Raka – vas ter izvedbo obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda (obnov fasad, streh, dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v neprofitni najem, lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe, …), obnov objekta kulturne dediščine in obnov zunanjosti gospodarskih objektov).

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe - lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz smeri Sevnice do mostu čez reko Savo ali lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica ali pa posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina: Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro, Raka – vas; so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle; so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če pa so obnavljale fasado na območju Zatona, so dela izvedle v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na območju Zatona; lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2020 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu in niso prejele sredstev iz drugih razpisov;

Vloge zbirajo do 12. oktobra

"Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je lahko do 50 % celotne vrednosti posameznega projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih. Če pa ostanejo na proračunski postavki sredstva neporabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med upravičence do višine 70 % upravičenih stroškov," pravijo na Občini Krško.

Kje lahko dobite več informacij?

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo pričakujejo najkasneje do ponedeljka, 12. oktobra 2020, na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. "Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki Javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije: Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-pošta: milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur," še dodajajo v sporočilu.

(eP)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja