Skip to main content
V Posavju 0.9° C Sreda, 19. januar 2022
30.01.2020
14:54
Grafika: ePosavje
Vlada je izdala Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca na zemljiščih v več katarskih občinah.

Občini Sevnica vladno soglasje

Soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev

LJUBLJANA Ministrstvo za okolje in prostor je namreč preverilo možnost izvedbe in uporabe prostorskih ureditev, ki so določene z državnim prostorskim načrtom, upoštevajoč predloge Občine Sevnica. "Preverilo je zemljišča, ki jih je občina navedla v pobudi, z vidika potreb po poseganju nanje. Vlada v skladu s tretjim odstavkom 82. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) ugotavlja, da so predlagane prostorske ureditve lokalnega pomena v skladu s prostorskimi ureditvami iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca in s tem izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja k pobudi Občine Sevnica," dodajajo v sporočilu.

In za kaj gre?

Šest sprememb v uradnih dokumentih

V Sevnici namreč želijo narediti šest sprememb v uradnih dokumentih. Kot pravijo v utemeljitvi potrebe po poseganju v območja državnega prostorskega načrta in opisu načrtovanih prostorskih ureditev iz pristojnosti občine. V prvi želijo urediti uskladitev podrobnejše namenske rabe v skladu z dejanskim stanjem vprostoru na območju IC Sevnica med železniškim mostom čez reko Savo in vodotokom Sevnično. V drugi želijo urediti opredelitev podrobnejše namenske rabe CU – osrednja območja centralnihdejavnosti za potrebe ureditve parkirišča na območju širitve Doma upokojencev inoskrbovancev Impoljca (DUO Impoljca).

Območje akumulacijskega jezera hidroelektrarne Arto - Blanca

Pod tretjo spremembo želijo opredeliti podrobnejšo namensko rabo površine za oddih, rekreacijoin šport za potrebe ureditve nogometnega travnatega igrišča na robu naselja Blanca dolvodno od HE Arto – Blanca, na levem bregu Save, v bližini Blanščice, levega pritoka Save. V četrti spremembi želijo opredeliti površine za oddih, rekreacijo in šport za potrebe ureditve igrišča, piknik prostora in postajališča za avtodome dolvodno od območja HE Arto – Blanca, na desnem bregu Save.

Ureditev ribiškega centra Brest

Pod peto spremembo želijo opredeliti podrobnejše namenske rabe površin za turizem in opredelitev načina urejanja z OPPN za ureditev Ribiškega centra Brest z namenom ureditve kampa, restavracije, dostopov do vode, športnih in otroških igrišč, servisnih objektov in ureditev za namene ribištva in izvedbe dogodkov dolvodno od HE Arto – Blanca, na desnem bregu Save. Ob tem pa želijo opredeliti še podrobne prostorske izvedbene pogoje na območju, določenem s podrobno namensko rabo, kot osrednja območja centralnih dejavnosti za potrebe ureditve parkirišča na robu starega mestnega jedra Sevnice

(bš)

sevnica

Pridružite se nam