Skip to main content
V Posavju 5.8° C Četrtek, 27. januar 2022
04.12.2021
21:21
Sevnica
Foto: Visit Sevnica
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so v sredo na 27. redni seji soglasno sprejeli predlog proračuna za prihodnje leto. Na prihodkovni strani proračuna so predvideli 21,1 milijona evrov.

Na prihodkovni strani 21,1 milijona evrov

SEVNICA Na prihodkovni strani so v proračunu za naslednje leto predvideli 21,1 milijona evrov. "S kvotami se zagotavlja stabilnost in zadostnost financiranja obveznih in dodatnih vsebin, kar omogoča uresničevanje in nadgradnjo programov občine in njenih proračunskih uporabnikov – šol, vrtcev, knjižnice in vseh drugih javnih zavodov, javnega podjetja Komunala Sevnica, vseh krajevnih skupnosti ter številnih društev in organizacij," pravijo na Občini Sevnica.

Za naložbe 8,6 milijona evrov

Na strani državnih virov so v Sevnici izpostavljajo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in višina povprečnine, ki zagotavlja nemoteno financiranje obveznih nalog in programov, obenem pa razbremenjuje naložbene potenciale občine. Med temi projekti so evropski viri predvideni višini 2,025 milijona evrov. Skupna višina odhodkov proračuna bo 23,2 milijona evrov, od tega za naložbe 8,6 milijona evrov.

Okolje in prostor

Tako v Sevnici pravijo, da bodo transferni prihodki iz države in Evropske unije skupaj s sprejetim investicijskim zadolževanjem v okolje prinesli velike in pomembne projekte. Na področju okolja in prostora gre za tri večletne projekte, podprte z evropskimi sredstvi, ki sicer že potekajo - komunalno opremljanje poslovne cone Sevnica z gradnjo nadvoza v Šmarju, gradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici ter hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov s povezovanjem levega in desnega brega reke Save.

Ceste in infrastruktura

V naslednjem letu bodo začeli s prenovo državne ceste Šentjanž–Glino in križišča pri šoli ter pri izgradnjo rondoja v Šmarju. V občini bodo uredili še več odsekov lokalnih cest, med njimi ceste na Dobravo v Sevnici, ceste Drožanjska–Žabjek, povezave Grahovica–Jablanica, pa tudi parkirišča pod Vrtačo v Sevnici in v Krmelju. Med večjimi okoljskimi postavkami je tudi začetek nakupa nakupa večnamenskega vozila za reševanje z višin, priprava na nadaljnje urejanje vodotokov, izdelava novih vodnih virov in sredstva za prostorsko načrtovanje.

Blanca, Sevnica, Šentjanž

Na področju družbenih dejavnosti bodo zagotovili sredstva za začetek izgradnje prizidka in kuhinje Osnovne šole Blanca, gradnje OŠ Ane Gale Sevnica, za urejanje športnih površin pri šolah v Šentjanžu in Sevnici ter za ureditvene posege na območju načrtovanega stadiona, zagotovili pa so tudi sredstva za projektiranje nadaljnjih investicij. Sredstva so predvideli tudi za financiranje vrtcev in šol, knjižnice, zdravstva in sociale, javnega zavoda KŠTM Sevnica ter za zagotavljanja sredstev za delovanje društev s področij kulture, športa, mladine ter zdravstvenega varstva in sociale.

Sistem za izposojo koles

V Sevnici bodo v naslednjem letu pristopili k projektu vzpostavitve sistema izposoje javnih koles, s ciljem pristopa k razogljičenju družbe pa tudi preučitve možnosti postavitve sončnih elektrarn na javne objekte. Sredstva se namenjajo še za razvoj komunalne infrastrukture za opremljanje v poslovnih conah in uresničevanje skupne regionalne razvojne politike.

Ureditve večnamenskih objektov po krajevnih skupnostih

V prihodnjem letu bodo nadaljevali z ureditvami večnamenskih objektov po krajevnih skupnostih, pa tudi poslovilnih objektov in pokopališč, sredstva pa bodo zagotovili tudi za odkupe zemljišč, ki so v mnogo primerih pogoj za realizacijo investicij. V naslednjem letu bodo sredstva tudi za 22 projektov participativnega proračuna.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam