Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
15.03.2022
12:18
Zmanjšanje poplavne ogroženosti v Podbočju
Foto: Mestna občina Krško
Prejšnji četrtek so v Krškem podpisali sporazum o skupni izvedbi ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Podbočju na povodju Sušice.

Zmanjšane poplavne ogroženosti v Podbočju na območju Sušice

KRŠKO V Podbočju so namreč ob večjih poplavah še vedno ogroženi stanovanjski in gospodarski objekti ter infrastruktura. V preteklosti je bila sicer izvedena regulacija potoka Sušice v območju naselja na varnost povratne dobe 20 let. Cilj je izboljšanje poplavne varnosti za scenarij poplav s povratno dobo stotih let. To naj bi dosegli z ureditvijo razbremenilnega kanala visokih vod mimo naselja. Občinski prostorski načrt dovoljuje gradnjo vodne infrastrukture na kmetijskih površinah.

Naložba, ocenjena na 1,2 milijona evrov, je uvrščena v Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. V skladu s sporazumom bo Direkcija Republike Slovenije za vode med drugim pripravila oz. revidirala projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedla razpis za izvajalca del ter vodila izvedbo naložbe v celoti. Mestna občina Krško pa se je zavezala, da bo izdelala vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in do konca junija 2023 pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje. MO Krško je že v postopku naročanja projektne dokumentacije.

Podpis sporazuma, Sušica, Podbočje

Direkcija Republike Slovenije za vode je prejemnik sredstev za poplavno varnost iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost v višini 310 milijonov evrov. Direkcija se je skupaj z ministrstvom za okolje in prostor odločila, da bo v skladu z Zakonom o vodah projekte izvajala v partnerstvu z občinami, v katerih so predvideni projekti poplavne varnosti.

Cilj načrta za okrevanje in odpornost (NOO), v okviru naložbenega dela komponente Čisto in varno okolje, so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. Investicije bodo namenjene celovitemu reševanju obstoječih ogroženih območij in bodo obsegale predvsem ureditve sistemov zadrževanja visokih voda s suhimi in mokrimi zadrževalniki, vzpostavitev razlivnih površin, preprečitev urbanizacije razlivnih površin, kontroliranje vodostajev akumulacij na rekah in zagotavljanju dogovorjenega pretoka na mejnih profilih. Prednost bo dana naravnim in zelenim rešitvam po konceptu Nature based solution".

Mestna občina Krško

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja