Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
11.12.2022
07:03
Foto: arhiv ePosavje
V sklopu komunalnega opremljanja območja OPPN Sv. Križ poteka prva faza ureditve cestne infrastrukture.

Komunalno opremljanje območja v Boštanju

SEVNICA Občina Sevnica je pristopila k protiprašni ureditvi ceste, ki bo v uporabi za čas pozidave celotnega območja, ki ga opredeljuje občinski podrobni prostorski načrt. Križišče oziroma navezava na cesto Dolenji Boštanj bo urejena z enoslojnim spodnjim ustrojem asfalta v širini, ki omogoča srečevanje dveh vozil in varno vključevanje na cesto.

Na tem območju bo urejeno tudi odvodnjavanje. Glavna cestna povezava na območje bo v širini 4 metrov, stranski izvedeni odcepi cest pa bodo za pol metra ožji. Takšna ureditev omogoča nadaljnje urejanje in priključevanje komunalne infrastrukture brez nujnih poškodb novo asfaltirane ceste. Območje je že komunalno opremljeno z javnim vodovodom, ločeno javno meteorno in fekalno kanalizacijo ter optičnim omrežjem OŠO (odprto širokopasovno omrežje).

Z nizkonapetnostnim elektro omrežjem je območje opremilo podjetje Elektro Celje, ki za širše območje občinskega prostorskega načrta načrtuje vgradnjo novega omrežja v infrastrukturnem koridorju predvidenega hodnika za pešce.

Občina Sevnica

sevnica

Pridružite se nam