Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
15.01.2024
06:57
Foto: Občina Sevnica
Na tradicionalni novinarski konferenci posavskih županov, ki jo je v začetku minulega tedna v Dobovi gostila Občina Brežice, je sevniški župan Srečko Ocvirk predstavil rezultate dela v letu 2023.

Pregled projektov Občine Sevnica

Leto 2023 je Občina Sevnica sklenila ob uspešnem zaključku dveh dolgoletnih in obsežnih projektov ureditve komunalne infrastrukture, to je povezovanja vodovodnih sistemov občine in izgradnje dodatnih kanalizacijskih vodov v Sevnici s priključitvijo na skupno čistilno napravo.

Z zaključeno gradnjo novega krožišča v Šmarju je primerno posodobljena glavna mestna vpadnica, ki omogoča tekoč potek prometa v industrijsko cono in v center Sevnice. V letu 2023 je bilo zaključenih tudi več projektov na področju družbenih dejavnosti, med njimi dograditev osnovne šole na Blanci in obnova športnih površin pri OŠ Sava Kladnika Sevnica. V letu 2024 pa se med drugim nadaljuje gradnja nove osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami v Sevnici.

V letu 2024 se bodo nadaljevali projekti, ki so v teku. Odpirale se bodo tudi nove investicije, s katerimi Občina Sevnica stremi k enakomernem razvoju vseh krajev občine ob upoštevanju izraženih potreb v lokalnem prostoru. S sistematičnimi posodobitvami ključne infrastrukture se nadaljuje investicijski cikel, usmerjen v ureditve cestno-prometne mreže, komunalne infrastrukture ter objektov družbenih dejavnosti.

V prvi polovici leta 2024 se bodo nadaljevali tekoči projekti. V zaključni fazi je gradnja nove OŠ Ane Gale Sevnica. V sklopu projekta bo poleg izgradnje novega objekta urejena tudi okolica šolskega kompleksa z dodatnimi parkirnimi mesti ter nadstreškom in skladiščem za potrebe športne dvorane. Dela potekajo skladno s finančnim in terminskim načrtom. V letošnjem letu bo dobavljena tudi notranja oprema, pouk v novi šoli pa bo stekel s pričetkom šolskega leta 2024/2025.

Po zaključku okoljevarstvenega moratorija bodo stekla dela za gradnjo novih mostov čez reko Hinjo v Krmelju. Mostova bosta nadomestila dotrajano premostitveno infrastrukturo, v neposredni okolici mostov pa so načrtovane dodatne prometne in protipoplavne ureditve.

V letu 2024 se pričakuje dobava gasilskega vozila z lestvijo za gašenje in reševanje z višin GVCZD-1, s katerim bo pod okriljem Gasilske zveze Sevnica upravljajo Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica. Uporaba vozila bo na podlagi podpisanega sporazuma poleg občine Sevnice namenjena še občini Radeče, v primeru potreb pa bo lahko koristila tako občanom kot industriji z večjimi in zahtevnejšimi objekti, ki potrebujejo drugačen pristop k reševanju.

Strateški partnerski projekti Občina Sevnica kot partner sodeluje pri več strateško pomembnih projektih, ki so ključni za dolgoročni razvoj v lokalnem prostoru. Kot ključne infrastrukturne projekte velja izpostaviti rekonstrukcijo regionalne ceste Šentjanž–Glino, gradnjo mostu čez Savo na Logu in rekonstrukcijo križišča v krožišče na Radni. Občina Sevnica pri teh projektih sodeluje kot partner, nosilec pa je Direkcija RS za  infrastrukturo. Velik pomen ima tudi načrtovana celostna obnova Železniške postaje Sevnica, ki bo širše območje transformirala v moderno in široko dostopno multimodalno prometno vozlišče. Poleg obnove železniške postaje je načrtovana ureditev dodatnih parkirnih prostorov in podvoza pod železniško progo pri Stillesu, kar bo dodatno prispevalo k tekočem poteku prometa v Industrijski coni Sevnica. Občina Sevnica je partner projekta, nosilec investicije pa so Slovenske železnice. V letu 2024 se zaključuje tudi projektiranje II. faze protipoplavnih ureditev na hudourniškem potoku Sevnična. Projekt vodi Občina Sevnica za Direkcijo RS za vode, ki bo tudi financirala konkretne posege v prostor. Pri tem projektu je Občina Sevnica opravila najzahtevnejši del aktivnosti, to je pridobivanje zemljišč, pridobivanje soglasij in projektiranje.

V letu 2024 se bodo tudi nadaljevale aktivnosti za gradnjo bivalne enote za starejše v Krmelju. V preteklem letu je Občina Sevnica zagotovila zemljišče in financirala odstranitev dotrajane stavbe, na mestu katere bo zgrajena bivalna enota. Nosilec projekta, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je DUO Impoljca. Cestno-prometna in komunalna infrastruktura Občina Sevnica v letu 2024 v sklopu rednega vzdrževanja načrtuje posodobitve cestno-prometne infrastrukture na nekaterih najbolj izpostavljenih območjih. Načrtovana je tudi gradnja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v Loki. Za sofinanciranje projekta je Občina Sevnica kandidirala na razpisu v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, pozitivno odločbo pa pričakuje v začetku leta 2024.

Bivalna enota Krmelj

Nadaljujejo se tudi aktivnosti za projektiranje kolesarske povezave Boštanj–Sevnica, ki bo potekala od mostu čez Savo proti centru mesta do stavbe Komunale Sevnica, kjer se bo nato navezala na obstoječo kolesarsko stezo. Občina Sevnica si bo tudi v prihodnje prizadevala tudi za vzpostavitev daljinske kolesarske povezave na večnamenskih poteh ob reki Savi preko mehanizma Dogovor za razvoj regij. Investicije v javne in športne objekte V letu 2024 bodo stekle aktivnosti za ureditev športnih površin pri OŠ Milana Majcna Šentjanž. V teku je pridobivanje posodobljene projektne dokumentacije, ki projekt zaradi lažje izvedbe ločuje od projekta rekonstrukcije regionalne ceste Šentjanž–Glino. V letošnjem letu bo stekla tudi rekonstrukcija objekta »Cenko« v središču Sevnice za potrebe širjenja dejavnosti Zdravstvenega doma Sevnica. V obnovljenem objektu so predvideni prostori za izvajanje rehabilitacije po poškodbah, med njimi tudi fizioterapevtska telovadnica. Projekt, za katerega bo Občina Sevnica kandidirala tudi za sofinancerska sredstva Ministrstva za zdravje, bo potekal v letih 2024 in 2025.

V letu 2024 se bodo nadaljevale tudi aktivnosti za sistematično obnovo objektov, ki jih za svoje delovanje uporabljajo sveti krajevnih skupnosti in pa poslovilnih objektov.

sevnica
občina sevnica

Pridružite se nam