Skip to main content
Torek, 26. september 2023
30.01.2023
08:51
ARAO, odlagališče v Vrbini
Foto: ePosavje.com
V petek so v Državnem zboru sprejeli predlagano Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032.

Resolucija o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

LJUBLJANA Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032 sledi ciljem Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije in ciljem Resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, z mislijo na nadaljnje izkoriščanje jedrske energije in ohranjanje odličnosti pri obratovanju jedrski objektov, pravijo na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Tako resolucija upošteva tudi rezultate mednarodne pregledovalne misije ARTEMIS, ki jo je organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo in ki je pregledala osnutek resolucije.

O soglasjih in inventarju

Za posamezne objekte v resoluciji so v skladu z zahtevami zakonodaje izvedli presoje vplivov na okolje v Republiki Sloveniji in tudi čezmejne presoje vplivov na okolje, na njihovi podlagi pa so izdali ustrezna okoljevarstvena soglasja. Na ministrstvu pravijo, da resolucija vključuje novelirano oceno inventarja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva. V novelirani oceni so tudi posodobitve programov ravnanja s tovrstnimi odpadki, na novo so ovrednoteni vsi stroški ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. "Za učinkovitejše spremljanje napredka in izvajanja predvidenih ukrepov so v Resoluciji dodatno uvedeni podrobni kazalniki za doseganje ključnih ciljev in strategij," dodajajo.

O podaljšanju obratovanja NEK

Na ministrstvu so izdali okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško (NEK) za dodatnih 20 let. V obrazložitvi pišejo, "da predlagana Resolucija upošteva podaljšanje obratovanja NEK in celostno ureja shranjevanje in področje ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom do njihove dokončne odložitve, kar je ena od ključnih dejavnosti za varno in okolju odgovorno uporabo jedrske energije in drugih tehnologij, kjer nastajajo radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo."

O opominu

Leta 2018 je Republika Slovenija od Evropske komisije prejela uradni opomin glede vsebine trenutnega nacionalnega programa. Maja 2022 je Evropska komisija stopnjevala ukrep v predsodnem postopku z izdajo obrazloženega mnenja. "Republika Slovenija se je v odgovoru Evropski komisiji zavezala, da bo pripravila revizijo nacionalnega programa, kar je tudi storila," še dodajajo.

odlagališče nsrao
agencija za radioaktivne odpadke
krško
energetika

Pridružite se nam