Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
15.05.2023
10:47
Poslovanje v letu 2022
Foto: arhiv ePosavje
Gospodarske družbe v Posavju so rezultate poslovanjav letu 2022 nekoliko poslabšale, pravijo na Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Energetika ustvarila dve tretjini vseh prihodkov v Posavju

KRŠKO V letu 2022 je 1600 posavskih družb ustvarilo 7,3 milijard evrov prihodkov, kar je po podatkih AJPES za 25 % več kot v letu 2021. Posavske družbe, ki delujejo na področju informacijske in komunikacijske dejavnosti, so prihodke v letu 2022 znižale, v vseh ostalih dejavnostih pa so se prihodki povečali.

Sledijo predelovalna dejavnost in finančne ter zavarovalniške dejavnosti

"Nominalno so prihodke najbolj povečale družbe, ki so delovale na področju oskrbe z električno energijo, plinom in paro, za 901 milijonov evrov oziroma za 24 %, ki so ustvarile dve tretjini vseh ustvarjenih prihodkov družb Posavja. Sledile so jim družbe predelovalnih dejavnosti, za 232 milijonov evrov oziroma 28 % več, ter družbe, ki delujejo na področju finančnih in zavarovalniških dejavnosti za 152 milijonov, oziroma za 62 %," dodajajo.

Prihodki so se povečali v vseh občinah, le v Bistrici ob Sotli ne

V primerjavi z letom 2021 so se najbolj povečali prihodki od prodaje na trgu izven Evropske unije za 46 %, prav tako pa so se povečali tudi prihodki od prodaje na domačem trgu za 41 % in prihodki od prodaje na trgu Evropske unije za 7 %.

Večino prihodkov na tujem trgu ustvarile štiri družbe s področja oskrbe z električno energijo

Čiste prihodke od prodaje na tujem trgu v znesku 4,4 milijard evrov je ustvarilo 576 družb, sporočajo z AJPES. Največji delež, 78 %, tovrstnih prihodkov so ustvarile štiri družbe s področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro, nadaljnjih 16 % pa 123 družb s področja predelovalne dejavnosti. Prihodki so se glede na leto 2021 povečali v vseh občinah, razen v občini Bistrica ob Sotli. Med občinami Posavja so več kot štiri petine prihodkov (82,1 %) ustvarile družbe občine Krško, 10,1 % družbe občine Brežice, 4,9 % družbe občine Sevnica, 1,6 % družbe občine Radeče, 1,2 % družbe občine Kostanjevica na Krki ter 0,1 % družbe občine Bistrica ob Sotli.

Milijarda in pol odhodkov več kot v letu 2021

Posavske družbe so v letu 2022 izkazale 7,1 milijarde evrov odhodkov, 27 % oziroma 1,5 milijarde evrov več kakor v letu 2021. V primerjavi z letom 2022 so se odhodki povečali za 1,8 odstotne točke več kot prihodki. Na AJPES pravijo, da je to vplivalo na nižjo vrednost kazalnika celotne gospodarnosti, ki je znašal 1,024.

Več za blago, material in storitev

Večino celotnih odhodkov, 99,6 %, so pomenili poslovni odhodki. Od tega so bili po obsegu (90 %) največji stroški blaga, materiala in storitev, ki so bili 28 % večji kakor v letu 2021. Stroški dela so predstavljali 7 % vseh odhodkov in so se glede na leto 2021 povečali za 9 %.

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče
bistrica ob sotli

Pridružite se nam

Novice iz Posavja