Skip to main content
Sobota, 24. februar 2024
13.01.2023
11:55
Krško
Foto: arhiv ePosavje
V četrtek, 26. januarja, bodo člani nove sestave krškega občinskega sveta prvič sedli v svetniške klopi na sejni sobi A Mestne občine Krško na Cesti krških žrtev 14.

2. seja Občinskega sveta Mestne občine Krško

KRŠKO Na dnevnem redu 2. seje krških občinskih svetnikov je 14 točk, med drugim bodo obravnavali predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v mestni občini Krško za leto 2023 in višini financiranja posameznih programov, predlog Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa »Energetska sanacija Doma XIV. divizije Senovo« in predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Krško.

Namakalni sistem Kalce-Naklo

Svetniki bodo obravnavali tudi spremembe soglasij k sistemizaciji delovnih mest vrtcem v mestni občini Krško ter predlog Sklepa o višini nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnega sistema Kalce-Naklo za leto 2023 s predstavitvijo Poročila o izvajanju vzdrževalnih del na namakalnem sistemu Kalce-Naklo v letu 2022.

Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov

Med drugim bodo potrjevali cenik letovanja v počitniških objektih Mestne občine Krško v turističnem naselju Bučanje v Nerezinah na otoku Lošinj. Na dnevnem redu je tudi predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov v Mestni občini Krško in predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v mestni občini Krško v letu 2023.

Volitve in imenovanja

Svetniki bodo odločali tudi o sestavi delovnih teles, ki so potrebna za delovanje občinskega sveta. Ob tem bodo imenovali nadzorni odbor Mestne občine Krško, odločali bodo o novem mandatu direktorici Centra za podjetništvo in turizem, v Svet javnega zavoda Lokalna energetska agencija Dolenjska - Posavje - Bela krajina (LEAD) bodo imenovali tri predstavnike, še enega pa v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine krško ter v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Posavje.

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja