Skip to main content
Sobota, 2. december 2023
07.09.2022
11:55
Krško, sofinanciranje obnove stavb
Foto: arhiv ePosavj
V Krškem so objavili javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za letošnje leto.

50.000 evrov za sofinanciranje obnov stavb v starem Krškem in Brestanici

V Mestni občini Krško bodo s 50.000 evri sofinancirali projektno dokumentacijo za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro in Raka – vas. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda, kot so obnova fasad, streh, dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v neprofitni najem, za lokale s turistično ponudbo ter za obnovo objekta kulturne dediščine in obnovo zunanjosti gospodarskih objektov.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe - lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz smeri Sevnice do mostu čez reko Savo ali lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica ali pa posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina:  Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro, Raka – vas; so ali bodo do konca razpisa pripravili dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedli; so dela izvedli na osnovi veljavnega dovoljenja in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če pa so obnavljali fasado na območju Zatona, so dela izvedli v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na območju Zatona; lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2022 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu

 

Kako bodo razdelili sredstva?

Sredstva za sofinanciranje obnov bodo dodelili v ustreznem odstotku od vrednosti pogodbenih del brez DDV, in sicer v višini največ 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot:

  • 20 evrov/m2 obnovljene fasade stavbnega pročelja (brez površine oken in vrat),
  • 100 evrov/m2 površine obnovljenega zunanjega stavbnega pohištva (okna in vrata),
  • 30 evrov/m2 površine obnovljene strehe,
  • 1000 evrov za izdelano projektno dokumentacijo,
  • maksimalno 10.000 evrov na posamičen objekt.

Rok za oddajo vlog: 17. oktober 2022

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 17. 10. 2022, na naslov Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Krško ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti. Dodatne informacije: Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-pošta: milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.

(Mestna občina Krško, eP)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja