Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
28.03.2023
21:28
Brežiški svetniki
Grafika: ePosavje.com
Člani Občinskega sveta Občine Brežice so se v ponedeljek sestali na nadaljevanju seje izpred dveh tednov, na kateri so potrdili sprejem poračuna za komunalne storitve na vodarini za lansko leto.

Brežiški svetniki o cenah komunalnih storitev

BREŽICE Občina bo znesek poračuna subvencionirala v višini 70 odstotkov, kar pomeni približno 250 tisoč evrov, razliko pa občani prek enkratnega zneska na položnici. Na predlog svetniške skupine Gibanje Svoboda na tokratni seji niso obravnavali točk, ki so se nanašale na cene storitev Komunale za letošnje leto.

O letošnjih cenah še niso odločali, so pa sprejeli poračun za lani

Brežiški občinski svetniki so sprejeli enkratni poračun vodarine za leto 2022, občina pa bo ta znesek subvencionirala od sprva predlaganih 50 na 70 odstotkov. "Nesporno je, da je bilo lani izjemno zahtevno leto, da so bili nepredvideni dogodki, višji stroški energije, višji stroški in dejansko je bila edina rešitev, da se nekako seveda ta poračun izvede. Moja želja in želja večine občinskih svetnikov pa je, da to ne mora iti na račun občank in občanov in seveda teh javnih zavodov in podjetjij.. Kajti dejansko za to izredno situacijo ni nihče kriv, zato smo se odločili, da bomo 70 procentov tega sofinancirali iz proračuna, nekaj po bodo morali poravnati tudi občanke in občani," je po seji povedal župan Ivan Molan.

Poračun za lani - enkratni znesek

"Za uporabnika bo to tam nekje, recimo ... Če ima 12 kubikov porabe vode, bo to pomenilo potem na položnici približno 10 evrov, nekje več," je dodala direktorica Komunale Brežice Jadranka Novoselc. Gre za enkratni znesek, poudarja direktorica, ki ga bodo najverjetneje obračunali na aprilski položnici

Zorčič: "Izgubo, ki to ni, bi morala pokriti Komunala Brežice"

V svetniški skupini liste Igorja Zorčič in Sonce so tudi tokrat nasprotovali vsakršnim spremembam cen in s kompromisom niso zadovoljni. "Mi smo prepričani, da bi morala vso to tako imenovano izgubo - za katero verjamem, da ni pravzaprav izguba, ampak da obstajajo rezerve - da bi jo morala pokriti Komunala Brežice iz svojih notranjih resursov," je povedal Igor Zorčič. In pripomnil, da je "nenazadnje to razvidno tudi iz njihovega poslovanja. Imajo hčerinske firme z visokim prometom, s katerimi niti sami ne znajo pojasniti, kaj bi. Tako da upam, da se to ne bo več dogajalo, da zvišujejo cene vodarine na položnicah občank in občanov."

Novoselc o kalkulacijah, izračunih in poračunu

Na vprašanje, zakaj je bil potreben poračun za lansko leto in zakaj leta 2022 Komunala Brežice ne zaključi z izgubo Jadranka Novoselc odgovarja, "da zaradi tega, ker je odlok v bistvu tako zastavljen. Se pravi, da se, če je razlika med trenutno veljavno ceno in obračunsko ceno preteklega leta, če ta znaša več kot 10 odstotkov, se uporabnikom v obliki enkratnega poračuna ta strošek poračuna. Medtem ko smo pri ostalih kalkulacijah, ko smo delali izračune za ostale enote izvajanja gospodarskih javnih služb, smo pa to dejansko - to je bilo to, kar je bilo sicer predlagano, pa je bilo danes prestavljeno na naslednjo sejo - smo pa vkalkulirali v predračunsko ceno prihodnjega leta, oziroma zdaj že letošnjega leta."

250.000 evrov iz proračuna

Komunala Brežice bo tako leto 2022 zaključila z okoli 60 tisoč evri dobička. Občina Brežice bo za subvencijo namenila 250.000 evrov iz proračuna, ki jih bo zagotovila v rebalansu. Rešitve pa iščejo tudi za subvencioniranje stroškov poračunov za gospodarske družbe. "To smo že nekako preučili. Danes je bil ta sklep tudi sprejet. Seveda, gospodarskim družbam lahko damo samo preko občinskih subvencij in naša želja je, da vse naše gospodarske družbe, ki bodo dobile poračun vode, bodo tudi sofinancirane. Enako tudi velja za kmete in javne zavode," je dodal župan Molan.

Rebalans proračuna za naslednji seji

Rebalans proračuna za letošnje leto bodo obravnavali na naslednji seji občinskega sveta, ki bo predvidoma aprila.

Bizeljska cesta, Brežice

Prejeli smo: Gibanje Svoboda Brežice po seji

Pred nadaljevanem 2. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice smo v svetniški skupini Gibanje Svoboda Brežice izvedli številne aktivnosti, pogovore in analize v zvezi s točkami, ki so bile s prejšnje seje Občinskega sveta prestavljene na današnjo in so med drugim obsegale poračun za komunalne storitve na vodarini za preteklo leto, nove cene storitev in poslovni načrt Komunale Brežice za leto 2023. Vse naše aktivnosti so bile izvedene z namenom priti do srži problema. Svoje odločitve smo sprejeli na podlagi dejstev in z željo po najboljši rešitvi za občanke in občane občine Brežice. Hkrati želimo Komunalo Brežice ohraniti kot javno gospodarsko podjetje, ustanovljeno z namenom opravljanja javne službe, in ga ne pripeljati do stopnje nelikvidnosti, kar bi imelo lahko za posledico ohromitev izvajanja javnih gospodarskih služb za občane in tudi podjetja v občini Brežice. 

Na podlagi navedenega smo v svetniški skupini Gibanje Svoboda Brežice na seji predlagali, da se potencialna izguba v letu 2022 pokrije v obliki poračuna za preteklo leto na način, da se zviša vodarina v višini 0,24 EUR/m3. Na pojasnilo strokovnih služb občine naš predlog žal ni bil izvedljiv, ker bi terjal spremembo Elaborata. Zato smo se odločili za sprejem sklepa o zvišanju vodarine v višini 0,27 EUR/m3 za leto 2022 z zahtevo, da se dobiček javnega podjetja, ki bo nastal zaradi navedenega poračuna, uporabi za znižanje cene storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2023.

Poudarjamo, da smo se za pokritje izgube iz preteklega leta, ki je nastala na račun dražjih energentov, odločili predvsem in izključno iz razloga, ker ne želimo ogroziti obstoja javnega podjetja Komunale Brežice, saj smo na podlagi analiz ugotovili, da bi v nasprotnem primeru Komunala zaradi precejšnje zadolženosti lahko postala insolventna, ogroženo bi bilo izvajanje javnih gospodarskih služb na območju Občine Brežice, ogrožena pa bi bila tudi delovna mesta zaposlenih, ki po večini za poslovanje Komunale Brežice niso odgovorni.

Veseli nas, da je župan sledil naši analizi in predlogom ter umaknil s seje vse točke, ki so se nanašale na povišanja cen storitev Komunale za leto 2023 (cene oskrbe z vodo, cene zbiranja in obdelave odpadkov, zbiranje biorazgradljivih odpadkov in obdelava komunalnih odpadkov). Pri novih cenah, ki se bodo določale v naslednjih tednih, ne bomo pristali na poviševanje cen tam, kjer so bile te že v letu 2022 zvišane, kar pomeni, da bomo v velikem delu nasprotovali predlaganemu dvigu cen za leto 2023 v višini več kot skupno 800.000 EUR. O dvigu cen nameravamo odločati šele po sprejetju zaključnega računa Komunale za leto 2022.

Zahtevali smo tudi optimizacijo poslovanja Komunale Brežice z vzpostavitvijo novega nadzornega sveta in preveritvijo možnosti drugačnega poslovanja, poročanja in nadzora porabe sredstev v smislu takojšnje optimizacije delovnih procesov in poslovanja z resursi, ki jih imajo, ter sprejetje ukrepov, ki bodo poslovanje izboljšala v izogib nastanka situacije, podobne letošnji.

Predlagali smo tudi statusno spremembo pri podjetju ZELKOM d.o.o. in sicer pripojitev tega k podjetju Komunala Brežice.

Javnosti želimo jasno sporočiti, da bomo v svetniški skupini Gibanja Svoboda Brežice delovali izključno v dobro občanov in občank Občine Brežice, prav tako njenih poslovnih subjektov. V nobenem primeru naš predlog ne ogroža in ne more ogroziti delovanja in obstoja Komunale, hkrati pa predlog onemogoča Komunali, da bi realizirala dobiček na račun občank in občanov. Izvajanje javnih gospodarski družb namreč ni profitna dejavnost in se jo naj kot tako tudi izvaja. Skrbno, preudarno, z mislijo na najranljivejše skupine prebivalstva.

Gibanje Svoboda Brežice

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja