Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
19.10.2022
08:29
Krški občinski svetniki
Foto: Mestna občina Krško
Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so na ponedeljkovi 35. redni seji imeli več točk dnevnega reda.

Oktobrska seja svetnikov v Krškem

KRŠKO Na 35. seji so svetnki med drugim sprejeli načrt upravljanja Arheološko naravoslovnega parka Ajdovska jama ter Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v mestni občini, izvolili predstavnike (elektorje) Mestne občine Krško v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije ter potrdili investicijsko dokumentacijo za gradnjo kanalizacije in rastlinske čistilne naprave Raka in sprejeli osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Krško.

Sprejeli načrt upravljanja Arheološko naravoslovnega parka Ajdovska jama

Ajdovska jama v Nemški vasi je bila leta 1992 razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik. V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine mora vsak spomenik imeti načrt upravljanja. Jama nima upravljalca od leta 2003, ko je bila odprta za javnost, kar bi spremenili z Načrtom upravljanja, s katerim bi določili tudi upravljalca. Ta bi vzdrževal infrastrukturo v Ajdovski jami, ki jo je v zadnjih letih uspešno obnovila občina. Poleg tega je načrt upravljanja nujna podlaga za črpanje evropskih sredstev s katerimi bi med drugim lahko uresničili tudi vzpostavitev interpretativnega centra, postavitev multimedijskih vsebin, razvoj turističnega produkta in podobno.

Grahovac, elektorji

Izvolili predstavnike (elektorje) Mestne občine Krško v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije

Na seji so izmed devetih kandidatov za predstavnike (elektorje) Mestne občine Krško v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije izvolili šest predstavnikov, in sicer Matjaža Gomilška, Vlada Grahovca, Kristino Ogorevc Račič, Janeza Jožeta Olovca, Boštjana Pirca in Jožeta Slivška.

Potrdili so investicijsko dokumentacijo za gradnjo kanalizacije in rastlinske čistilne naprave Raka

Mestna občina Krško postopoma komunalno opremlja naselja, ki so del aglomeracij z ustreznim načinom odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode. Na Raki so izgradnjo kanalizacije in rastlinske čistilne naprave razdelili v dve fazi in sicer je prva faza v izvedbi, druga pa je tik pred pričetkom. Celotna vrednost projekta je ocenjena na nekaj več kot 2,2 milijona evrov. Predvideno je, da se del sredstev pridobi iz evropskih sredstev, in sicer iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost.

Čistilna naprava Krško

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v mestni občini Krško

Državni Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode opredeljuje merila, po katerih so določene tudi aglomeracije oz. območja, v katerih je občina dolžna urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter tudi roke, v katerih je potrebno obveznosti izpolniti. V skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v mestni občini Krško bo izvedena analiza obstoječega stanja, na podlagi katere bodo opredelili načine izvedbe opremljanja in čiščenja odpadne komunalne vode na območjih, kjer to še ni urejeno. Mestna občina načrtuje, da bo za opremljanje s komunalno infrastrukturo letno namenila okoli 1,5 milijona evrov.

Sprejet je osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Krško

V Mestni občina Krško področje mladine pokriva Mladinski center Krško. V lanskem letu so ustanovitveni akt tega zavoda dopolnili, da omogoča izvajanje določenih športnih dejavnosti v javnem interesu, kot je na primer upravljanje športnega objekta bazen Brestanica, ki je v občinski lasti. Da bi lahko zavod izvajal tudi določene druge naloge s strani športa, so na seji sprejeli sklep o preimenovanju obstoječega zavoda v Zavod za mladino in šport Krško. V roku 10 dni bodo svetniki podali pripombe na osnutek pred sprejetjem predloga odloka.

Mestna občina Krško

krško

Pridružite se nam