Skip to main content
Sobota, 2. december 2023
01.10.2022
15:53
Krško, september 2022
Foto: ePosavje.com
Prejšnji četrtek se je v Krškem sestal koordinacijski sosvet načelnice Upravne enote, ustanovljen v skladu z Zakonom o državni upravi z namenom sodelovanja med upravno enoto in lokalno skupnostjo.

Seja Koordinacijskega sosveta načelnice Upravne enote Krško

KRŠKO Koordinacijski sosvet načelnice je bil ustanovljen v skladu z Zakonom o državni upravi z namenom sodelovanja med upravno enoto (UE), občinskimi upravami in območnimi enotami, izpostavami in drugimi dislociranimi organizacijskimi enotami ministrstev, organov v njihovi sestavi ter osebami javnega prava, katerih ustanovitelj je država in ki pretežno opravljajo upravne naloge za območje upravne enote.

Kdo vse je sodeloval na sosvetu?

Seje sta se udeležila župan Občine Krško Miran Stanko in podžupan Občine Kostanjevica na Krki v funkciji župana Robert Zagorc ter predstavniki državnih organov, ki izvajajo naloge na območju, ki ga pokriva UE Krško, in sicer Policijske uprave Novo mesto, Policijske postaje Krško, Centra za socialno delo Posavje, Zavoda RS za zaposlovanje, Območne enote (OE) Sevnica, Finančne uprave RS, Finančnega urada Brežice, Direktorata za obrambne zadeve, Uprave za obrambo Novo mesto, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Izpostave Krško, Agencije za javno pravne evidence in storitve, Izpostave Krško, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, OE Novo mesto, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Krško, ter vodje oddelkov UE Krško.

"Organi dobro sodelujejo in rešujejo tekočo problematiko"

"Načelnica Upravne enote Krško je predstavila informacije o aktualnem dogajanju, spremembah, novostih in trendih v poslovanju ter rezultate in izzive na posameznih delovnih področjih. S podobnimi temami so sodelovali tudi ostali navzoči. Razprava je potekala o aktualnih vsebinah in sodelovanju organov na lokalnem nivoju. Ugotovitev prisotnih članov koordinacijskega sosveta je, da organi dobro sodelujejo in rešujejo tekočo problematiko v skladu z možnostmi in pričakovanji," pravijo v sporočilu.

krško
upravna enota krško

Pridružite se nam