Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
16.11.2020
08:50
OPN-3 Sevnica
Grafika: Občina Sevnica
Od 26. oktobra do 24. novembra je v teku javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (SD OPN 3).

Občinski prostorski načrt Občine Sevnica 2

SEVNICA Kot pravijo na Občini Sevnica, gre za tretjo obsežno spremembo krovnega prostorskega dokumenta, ki je bil sprejet v letu 2012. "Občina je osrednji nosilec prostorskega načrtovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje za medsebojno skladen in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v prostoru. Prilagajanje krovnega prostorskega akta potrebam posameznikov in gospodarstva je zato ena ključnih nalog na tem področju," sporočajo.

Sevnica, oktober 2020

Predstavitev dopolnjenega osnutka SD OPN 3

Glede na razmere je Občina Sevnica pripravila spletni prenos javne obravnave, ki so jo izpeljali v sredo, 11. novembra, v Kulturni dvorani Sevnica. Posnetek je v celoti dostopen na Facebook strani Občine Sevnica. "Vsebinsko predstavitev dopolnjenega osnutka SD OPN 3 je po uvodnih nagovorih župana Srečka Ocvirka in vodje Oddelka za okolje in prostor Romana Perčiča podala predstavnica izdelovalca akta, Ljubljanskega urbanističnega zavoda, dr. Petra Vertelj Nared," so zapisali na Občini Sevnica.

Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev

Med razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta so poleg pobud občanov in razvojnih projektov občine tudi nove strokovne podlage, posegi v območja urejanja državnih prostorskih aktov, spremembe predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora ter uskladitve z dejansko rabo zemljišč in katastrom, ravnavano je celotno območje občine, spremembe pa se nanašajo tako na tekstualni kot na grafični del občinskega prostorskega načrta.

Rok za oddajo pripomb je 24. november

Zaključek priprave s sprejemom odloka predviden za sredino naslednjega leta

V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN 3 lahko svoje pripombe in predloge podajo zainteresirane organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur, zaželeno po predhodni najavi, oziroma pisno na obrazcu, objavljenem na občinski spletni strani. Dodatne informacije so na voljo na Oddelku za okolje in prostor. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče na zadnji dan javne razgrnitve, 24. novembra 2020.

Več informacij so objavili na občinski spletni strani

"Obrazec za pripombe, karte, seznam parcel, ki se spreminjajo, in druge pomembne informacije so objavljene na občinski spletni strani na povezavi: https://www.obcina-sevnica.si/opn3. Občina Sevnica bo pripombe in predloge preučila in do njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval in se do njih opredelil občinski svet. Stališča bodo nato objavljena na občinski spletni strani in na oglasni deski občine. Zaključek priprave s sprejemom odloka je načrtovan v sredini naslednjega leta," dodajajo v sporočilu.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja