Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
03.01.2023
21:31
Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO
Grafika: ARAO
Vlada Republike Slovenije je na predzadnji dan lanskega leta podala soglasje k Poslovnemu načrtu ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke za leti 2023-2024. Glavna naloga bo izgradnja odlagališča.

Potrjen poslovni načrt za naslednji dve leti

S poslovnim načrtom za naslednji dve leti, 5. decembra ga je sprejel upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke, načrtujejo dejavnosti in storitve javne službe ter druge strokovno tehnične in razvojne dejavnosti, ki jih bo ARAO izvajal v okviru nalog, ki mu jih določajo Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti Uredba in pooblastila države.

Štiri naloge

ARAO bo v okviru javne službe v obdobju 2023–2024 v okviru 5. člena Uredbe izvajal štiri naloge. Prva naloga je izgradnja odlagališča za vse nizko in srednje radioaktivne odpadke (NSRAO), za katere je dolžna poskrbeti Republika Slovenija (NSRAO iz jedrskih objektov za proizvodnjo električne energije in institucionalni NSRAO). Druga naloga je ravnanje z radioaktivnimi odpadki (RAO), ki ne nastajajo v jedrskih objektih za proizvodnjo električne energije (institucionalni  radioaktivni odpadki  - IRAO). Tretja naloga je upravljanje, dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin (zaprta odlagališča na območju nekdanjega rudnika urana Žirovski Vrh – RŽV), četrta naloga pa dolgoročno načrtovanje ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom v Republiki Sloveniji (skrb za razvoj stroke na področju ravnanja z RAO in IG in prenos znanja iz mednarodnega okolja, druge strokovno-tehnične naloge na podlagi odločitev Vlade Republike Slovenije).

Gradnja odlagališča NSRAO v Vrbini, maj 2021

Gradnja odlagališča v Vrbini

Agencija za radioaktivne odpadke bo gradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov vodila v imenu investitorja Vlade Republike Slovenije. "ARAO bo kot predstavnik investitorja izvajal načrtovanje, naročanje, spremljanje in kontrolo storitev ter neodvisni nadzor naročnika v fazi gradnje. Direktor o poteku investicije poroča UO ARAO in investitorju z letnim poročilom o izvajanju investicijskega projekta," pravijo v obrazložitvi.

Investicija državne infrastrukture

"Vložek države in Sklada NEK v investicijo državne infrastrukture za odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadov (NSRAO) je sorazmeren predvideni prostornini NSRAO, ki izvira iz NEK in predvideni prostornini institucionalnih RAO, ki bodo odloženi v odlagališču NSRAO. Financiranje dejavnosti javne službe za ravnanje z RAO, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije, t. i. institucionalnih RAO (IRAO), se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije ter v manjši meri tudi s plačili imetnikov ali povzročiteljev IRAO po veljavnem ceniku ob predaji IRAO izvajalcu javne službe. Dejavnosti, povezane s pripravo na odlaganje in odlaganjem RAO in IG iz NEK, so financirane izključno iz namenske postavke v proračunu, kamor Sklad NEK vplačuje potrebna sredstva," še dodajajo.

agencija za radioaktivne odpadke
krško
energetika

Pridružite se nam