Skip to main content
Torek, 30. maj 2023
09.09.2021
08:42
Prevzemniki kmetij, Sevnica
Foto: ePosavje.com
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pretekli petek objavilo nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij.

Javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

KRŠKO Tretji javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, je namenjen razvoju majhnih kmetij, s katerim so razpisali 15,4 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Z javnim razpisom bodo podprli tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, ki jim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi. "V okviru meril za izbor vlog bodo vstopni prag lažje dosegle tudi kmetije, ki niso v problemskih območjih, zato k prijavi na javni razpis ministrstvo vabi tudi vse živinorejske kmetije, ki niso kandidirale na prvih dveh javnih razpisih. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. septembra 2021 do vključno 16. decembra 2021 do 13:59. ure," pravijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kdo je upravičen do podpore?

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki so v letu 2021 vložile zbirno vlogo, imajo glede na zbirno vlogo iz leta 2021 v upravljanju najmanj 1,5 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), kar npr. pomeni 3 - 11,99 ha trajnih travnikov, 1,5 - 5,99 ha njivskih površin ali 0,37 - 1,5 ha vinogradov ter glede na podatke iz evidence rejnih živali iz leta 2021 redijo vsaj 1,5 glav velike živine (GVŽ) in manj kot 15 GVŽ.

Ob tem zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja in če izpolnjujejo pogoja glede obsega GVŽ in obtežbe s travojedimi živalmi ni potrebno izpolnjevati kmetijam, katerih površine trajnih nasadov (rabe: 1211, 1212, 1221, 1230, 1160, 1240) predstavljajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju.

Prav tako mora biti kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v OMD. Vlogi na javni razpis je treba priložiti enostaven poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem je treba izbrati vsaj en cilj, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (okolje, inovacije, podnebne spremembe) in če kmetiji še ni bila dodeljena podpora iz naslova tega podukrepa v prvih dveh javnih razpisih.

(eP)

kmetijstvo
krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki

Pridružite se nam