Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
29.10.2023
08:14
Foto: Občina Sevnica
Člani in članice Občinskega sveta Občine Sevnica so se na svoji 9. redni seji sestali v ponedeljek, 23. septembra 2023.

Prenos upravljanja pokopališča Rožno

Člani in članice Občinskega sveta Občine Sevnica so se na svoji 9. redni seji sestali v ponedeljek, 23. septembra 2023. Obravnavali in potrdili so predlog sprememb Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, v sklopu katerih je bilo usklajeno upravljanje pokopališča Rožno s teritorialno pristojnostjo. Pokopališče se nahaja na območju krške občine. Upravljanje pokopališča bo tako iz javnega podjetja Komunala d. o. o. Sevnica prešlo v upravljanje izvajalca pokopališke in pogrebne dejavnosti v Mestni občini Krško.

Zvišanje sejnin

Obravnavali so tudi predlagane spremembe Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica in potrdili predlog povišanja sejnin za člane delovnih teles občinskega sveta.

Znani prejemniki občinskih priznanj

Občinski svet je tudi soglasno sprejel sklep o dobitnikih priznanj Občine Sevnica v letu 2023. Priznanja bo prejemnikom podelil župan Srečko Ocvirk na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, ki bo 10. novembra 2023. Naziv Častni občan bo prejel Rudi Stopar, Grb Občine Sevnica bo prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Loka pri Zidanem Mostu, Zlato Plaketo Občine Sevnica bosta prejela Atletski klub Sevnica in Anton Štih, Srebrno plaketo pa bodo prejeli Sinjo Jezernik, Zdravko Remar in Stanko Lisec.

Člani in članice sveta so se seznanili s poročilom izvajanja projekta Sobivam, sodelujem, soodločam – participativni proračun za leto 2024 in potrdili tekoče premoženjsko-pravne zadeve, ki omogočajo nemoteno delo na področju ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica. Po prenehanju članstva Zdenki Dernovšek so v Odbor za finance in proračun imenovali Tomaža Lisca, imenovali pa so tudi predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov. Ta naloga je bila zaupana Katarini Albini Šantej.

sevnica

Pridružite se nam