Skip to main content
V Posavju 2.3° C Torek, 7. december 2021
10.04.2019
15:43
Foto: Gimnazija Brežice
V projektu Mladi mladim so dijakinje in dijaki Gimnazije Brežice sodelovali na temi Varovanje okolja. V nadaljevanju objavljamo njihove zaključke.

Mladi mladim

Varovanje okolja

Zavedamo se, da je varovanje okolja pomembno za preživetje človeštva. V okviru širšega evropskega projekta Zavezništvo za mlade smo se na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča podprojekta Mladi mladim udeležili tudi dijaki Gimnazije Brežice.

Soočili smo se s temo varovanja okolja. Osredotočili smo se na ravnanje z odpadki ter oskrbo s pitno vodo.

Cilj projekta Mladi mladim je spodbuditi mlade k zanimanju in spoznavanju nekaterih evropskih politik ter povezovanje regionalnega gospodarstva s srednjimi šolami, z namenom, da mladi spoznajo priložnosti za kariero v domačem okolju, hkrati pa se mladim in šolam predstavijo uspešna regijska podjetja. Naloga udeleženih v projektu je bila obiskati podjetja in opraviti intervjuje z direktorji ali drugimi zaposlenimi v podjetju. Podjetja, s katerimi smo sodelovali, so: Komunala Sevnica d.o.o., Komunala Brežice d.o.o., Infra d.o.o., Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., Willy Stadler d.o.o. in HESS d.o.o.

Pri projektu smo sodelovali: Maksi Bogovič, Aja Molan, Lucija Arh, Kristan Kek, Lara Šumlaj, Maša Radanovič, Anja Kmetec, Lorena Šinko, Miha Krivec in mentorici: Mateja Strnad Zorec, prof. in mag. Nina Harapin.

Večja povezanost šol s podjetji Eden od ključnih ciljev projekta je bilo tudi doseči večjo povezanost šol s podjetji. Pogosto se ne zavedamo, da imamo v bližnji okolici podjetja, ki na svojem področju delovanja sodijo v sam svetovni vrh. Na področju varovanja okolja jih v Posavju deluje kar nekaj. S svojim vsakdanjim delovanjem, projekti in akcijami puščajo izjemen pečat.

Pri projektu smo sodelovali Maksi Bogovič, Aja Molan, Lucija Arh, Kristan Kek, Lara Šumlaj, Maša Radanovič, Anja Kmetec, Lorena Šinko, Miha Krivec in mentorici Mateja Strnad Zorec, prof. in mag. Nina Harapin.

Komunala Brežice d.o.o. Komunala Brežice d.o.o. pripomore k ozaveščanju prebivalcev Posavske regije z različnimi projekti, kot so Varuj vodo, Plastična vrečka si ne zasluži všečka, Ohranimo čisto okolje, Prinesi – odnesi itd. S projektom Zeleno Posavje se trudijo zmanjšati količino odloženih odpadkov, predvsem biološkega odpada, kosovnega odpada in plastične embalaže. Ena od aktivnosti je ločeno zbiranje kavne usedline, ki bo/je namenjena za predelavo v kompost. V sklopu projekta pa so postavili tudi ulične zbiralnike za odpadno jedilno olje, ki sicer sodi med nevarne odpadke, saj lahko že en liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode.

Kostak d.d. Kostak d.d. je podjetje, ki ga v krški občini najdemo prav na vsakem koraku, saj obvladuje veliko gospodarskih panog – med njimi naj navedemo odvoz in ločevanje odpadkov, preskrbo s pitno vodo in čiščenje javnih površin. Posledično imajo velik vpliv na varovanje okolja. Kostak občane redno osvešča o pomembnosti varovanja okolja z različnimi projekti v šolah in vrtcih ter preko spletnih strani, publikacij. Spodbuja manjšo porabo plastike, varčevanje z vodo, ločevanje odpadkov in kupovanje domačih proizvodov lokalnih proizvajalcev. Ko smo spregovorili o načrtih za prihodnost, je bilo poudarjeno predvsem redno posodabljanje centra za sortiranje odpadkov, kamor spada tudi sortirnica.

Komunala Sevnica d.o.o. Porabniki storitev Komunale Sevnica d.o.o. so zelo uzaveščeni o pomembnosti pravilnega ravnanja z odpadki. Imajo možnost vsak odpadek odložiti na ustrezno mesto, kar pomeni, da za nobeno stvar ni potrebno, da konča v naravi. S tem se je zmanjšala količina črnih odlagališč, podjetje pa je veliko črnih odlagališč tudi saniralo. Skrbijo tudi za oskrbo porabnikov s pitno vodo. Komunala Sevnica sodeluje s posavskimi komunalami; v letu 2018 je podjetje skupaj s Kostakom naredilo zloženko, ki je bila nato razposlana vsem gospodinjstvom. V zloženki je bilo opisano delovanje obeh podjetij, primerno ravnanje z odpadki itd. Kostak in Komunala Sevnica sta do sedaj sodelovala v projektih Zeleno Posavje in Varuj vodo.

Varovanje okolja je tema, ki pokriva zelo širok spekter dejavnosti. Tega dejstva smo se zavedali že na samem začetku dela, in zato smo poskušali celotno zadevo čim bolj aktualizirati. Pridobili smo veliko novega znanja – soočili smo se s podatki, kaj Evropska Unija načrtuje za prihodnost narave in katera podjetja, ki so del našega vsakdana, imajo največjo vlogo za posavsko okolje. Intervjuji s predstavniki uspešnih posavskih podjetij so nam dali nov pogled na problematiko, nas z varovanjem okolja bolje seznanili in najpomembneje - omogočili novo izkušnjo. Za sodelovanje se predstavnikom podjetij najlepše zahvaljujemo.

Vir: Gimnazija Brežice

Willy Stadler d.o.o. Vizija podjetja Willy Stadler d.o.o. je, da s svojimi izdelki čim več doprinesejo k čistemu okolju, povečajo obseg proizvodnje in izkoriščajo obstoječe zmogljivosti s proizvodnjo vedno bolj zahtevnih izdelkov. Kot cilj pa so si med drugim zadali, da bi postali splošno priznano, sodobno in zanesljivo podjetje, znano po svoji kakovosti in tehnološki odličnosti ter da bi postali vodilno podjetje na področju prefinjene obdelave pločevine in jeklenih palic.

HESS d.o.o. Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. je bila ustanovljena leta 2008 z namenom racionalne izgradnje novih proizvodnih hidro objektov ter zanesljive, konkurenčne in okolju prijazne proizvodnje električne energije. Na varovanje okolja dajejo v podjetju zelo velik poudarek, je ena izmed njihovih prioritet. Na tem področju so prav tako zapisana pravna dovoljenja, zakonodaja, tehnična dokumentacija, vendar se s temi standardi ne zadovoljijo, ampak k varovanju okolja želijo prispevati več. Izvajajo razna nadzorovanja okolja, spremljajo stanje površinskih voda, biosfero, hrup, elektromagnetno sevanje, urejen imajo sistem za ravnanje z odpadki. Odstranjujejo tudi plavje, del tega odstranjujejo pred vsako hidroelektrarno. Podjetje HESS d.o.o. je v Posavju podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo električne energije iz hidroelektrarn, a vseeno poudarjajo, da se zavedajo pomembnosti okolja, v ta namen tudi izobražujejo kadre, ti so visoko usposobljeni, in spremljajo tekočo zakonodajo, se udeležujejo raznih seminarjev in se sproti seznanjajo z novostmi na tem področju.

INFRA d.o.o. Podjetje INFRA d.o.o. skrbi za varovanje okolja in ima pri vsakem projektu postavljene pogoje, ki jih mora izpolniti, da je projekt v skladu z okoljevarstvenimi zakoni in predpisi. Sam direktor pravi, da niso tipična organizacija, na katero pomisliš, ko je govora o varovanju okolja, saj niso neka tovarna, ki bi imela izpuste škodljivih snovi v okolico. Pri projektih skrbijo, da zaščitijo okolje, v katerem delajo, saj se zavedajo, da je gradnja HE velik poseg vanj. Poudarjajo, da skrbijo za dobro počutje vseh oblik življenja v okolju, ki je še posebej v okolici Vrbine biotsko zelo raznoliko. Zato so tudi zgradili nadomestne vodne habitate, opravljali več oblik monitoringa in tvorili tako imenovane suhe travnike, na katere so presajali rastline, ki bi drugače propadle. Dejstvo pa je, da se na ta nova področja vračajo živali, ki jih tam že dolgo ni bilo (bobri, labodi). Na področju kmetijstva se ukvarjajo z gradnjo črpališč, ki kmetom omogoča gradnjo namakalnega sistem in s tem tudi intenzivnejše kmetijstvo.

Varovanje okolja je tema, ki pokriva zelo širok spekter dejavnosti. Tega dejstva smo se zavedali že na samem začetku dela, in zato smo poskušali celotno zadevo čim bolj aktualizirati. Pridobili smo veliko novega znanja – soočili smo se s podatki, kaj Evropska Unija načrtuje za prihodnost narave in katera podjetja, ki so del našega vsakdana, imajo največjo vlogo za posavsko okolje. Intervjuji s predstavniki uspešnih posavskih podjetij so nam dali nov pogled na problematiko, nas z varovanjem okolja bolje seznanili in najpomembneje - omogočili novo izkušnjo. Za sodelovanje se predstavnikom podjetij najlepše zahvaljujemo. Vsem nam je ta projekt problematiko varovanja in ohranjanja okolja, v katerem živimo, še bolj približal. Problematika nam je mogoče postala pomembnejša, zagotovo pa ob zaključku projekta mislimo na boljši jutri in imamo nove ideje za boljši svet.

Gimnazija Brežice

brežice
gimnazija brežice
šole v posavju

Pridružite se nam

Novice iz Posavja