Skip to main content
V Posavju 18.3° C Torek, 18. maj 2021
25.10.2019
12:33
Foto: arhiv ePosavje
Krški občinski svetniki so na četrtkovi seji med drugim obravnavali tudi osnutka proračunov za naslednji dve leti, za leti 2020 in 2021 ter rebalans letošnjega proračuna.

KRŠKO

Oktobrska seja krškega občinskega sveta

Ob tem so imeli svetniki na mizah tudi predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za 2. fazo rekonstrukcije Ulice Anke Salmičeve v Leskovcu, osnutek Sklepa o sprejemu Načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Krško za leti 2020 in 2021 ter načrt obnove in vzdrževanja občinskih cest.

Rebalans letošnjega proračuna

Po sprejetem rebalansu bodo prihodki letošnjega proračuna 43.6 milijona evrov, odhodki pa 40,6 milijona. "Prihodki se v skupni masi zvišujejo za 7,4 % ali 2.999.159 evrov, kar je predvsem posledica zvišanja ocenjenih drugih nedavčnih prihodkov za 4.200.746 evrov," dodajajo na Občini Krško. Naodhodkovni strani so planirani odhodki nižji za 2,0 % ali za 839.795 evrov, med oddelki se je finančni načrt najbolj zmanjšal Oddelku za družbene dejavnosti za 202.464 evrov ter Kabinetu župana v višini 606.192 evrov.

Osnutka proračuna za leti 2020 in 2021

Po sprejetih osnutkih proračuna za naslednji dve leti naj bi za leto 2020 na prihodkovni strani proračun znašal 39,2 milijona evrov, na odhodkovni pa 41,5 milijona, od tega nekaj več kot 17 milijonov evrov za naložbe. V letu 2021 je na prihodkovni ravni predvidenih 39,9 milijona evrov ter 40,2 milijona evrov na odhodkovni ravni, od tega za naložbe 16,2 milijona evrov.

Večji projekti v naslednjem letu

Prizidek Valvasorjeve knjižnice Krško, nov vrtec na Senovem, kolesarske povezave

Med večjimi projekti bodo naslednje leto v občini Krško zaznamovali predvsem obnova in gradnja prizidka gasilskega doma Poklicne gasilske enote Krško in Prostovoljnega gasilskega društva Videm ob Savi v Krškem, gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško, gradnja novega vrtca na Senovem, zaključek izgradnje prizidka in obnove kuhinje na OŠ Koprivnica, modernizacija občinskih cest, kolesarska povezava Krško – Kostanjevica na Krki ter Krško – Sotelsko – Brestanica.

Obnova kulturnega doma v Brestanici, dokumentacija za peš most čez Savo

V načrtih je tudi izdelava projektne dokumentacije za peš most čez Savo z Vidma do starega mestnega jedra, izgradnja mrliške vežice na Stranjah, komasacija in agromelioracija Veliki Podlog, namakanje kmetijskih zemljišč iz Save ter program namakanja Kalce - Naklo, komunalna infrastruktura Veliki Podlog, aktivnosti za gradnjo novega objekta OŠ dr. Mihajlo Rostoharja Krško v starem mestnem jedru, rekonstrukcija objekta Trg 9 v Brestanici (kulturni dom), nadaljevanje obnove ulic na Vidmu in mestu Krško, ureditev trga na Raki in drugi.

Naslednje leto prvič participativni proračun

Novost leta 2020 pa so tudi projekti v okviru participativnega proračuna. Med 50 prispelimi predlogi, jih je bilo izglasovanih 26, ki bodo v letu 2020 tudi realizirani.

Do 6. novembra čas za pripombe in predloge na osnutek

Kot je poudaril župan, imajo svetnice in svetniki še do 6. novembra čas za pripravo pripomb in predlogov na osnutek proračunov za naslednji dve leti.

(bš)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja