Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
18.08.2022
22:55
Ureditev ulice Pot na Polšco
Grafika: Občina Krško
Na Vidmu v Krškem bodo po preureditvi križišča v krožišča med Cesto 4. julija in Strmo potjo pri videmski cerkvi zdaj nadaljevali z obnovo ulice Pot na Polšco in izgradnjo pločnika.

Obnova dela ulice Pot na Polšco

KRŠKO Potem, ko so na Vidmu v Krškem križišče med Cesto 4. julija in Strmo potjo preuredili v krožišče in uredili del Strme poti mimo križišča za glavni krški vrtec do Lapajnetove ulice, bodo zdaj nadaljevali z obnovo tega dela "štajerskega" Krškega. Na Mestni občini Krško so namreč objavili javno naročilo za ureditev ulice Pot na Polšco od uvoza za Strmo pot do hišne številke Pot na Polšco 17.

Pločnik, podporni zidovi in obnova ceste

Tako bodo na križišču Strme poti in Lapajnetove ulice uredili pločnik in podporni zid, ki ju bodo nadaljevali naprej po ulici Pot na Polšco vse do uvoza na pešpot. V nadaljevanju ulice bodo obnovili dotrajano cestišče vse do uvoza k večstanovanjskem bloku na naslovu Pot na Polšco 17. 

Obnova mora biti končana v treh mesecih

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da bo moral izbrani izvajalec dela končati v roku 3 mesecev od uvedbe v delo. Bo pa moral izbrani izvajalec izdelati tudi "geodetski posnetek obstoječega stanja območja rekonstrukcije ulice in izdelati izvedbeno dokumentacijo (PZI) za višinsko ureditev ulic (situacija, prečni in vzdolžni profili, v obsegu obstoječih dimenzij ulice) in rekonstrukcijo obstoječe fekalne in meteorne kanalizacije (situacija in vzdolžni profili) v sodelovanju z investitorjem ter si pridobiti soglasja k PZI. Izvedbeno dokumentacijo izdela ponudnik sam, kar je zajeto v popisu del. Dokumentacijo mora predati v papirnati obliki (3 izvodi) in v digitalni obliki v aktivni, odprti verziji ACAD, doc, xls. In pasivni obliki pdf. Rok izdelave PZI dokumentacije je 30 dni od podpisa pogodbe."

Ureditev komunalne infrastrukture

Na tem delu ulice bodo uredili celotno komunalno infrastrukturo, od ureditve kanalizacije, vodovoda, 350 metrov trase kabelske kanalizacije za širokopasovne povezave do obnove cestišča.

krško
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja