Skip to main content
V Posavju -0.7° C Petek, 27. januar 2023
26.11.2020
11:31
Rudar Senovo - razpis za dodelitev tržnih stanovanj v najem
Foto: Rudar Senovo
Družba Rudar Senovo je objavila razpis za zbiranje ponudb za dodelitev tržnih stanovanj v najem.

Sedem stanovanj pripravljenih za oddajo v najem

Na Sremiški cesti v Krškem

KRŠKO V družbi Rudar Senovo so v sredo, 25. novembra, objavili razpis za zbiranje ponudb za dodelitev tržnega stanovanja v najem. Na Sremiški cesti v Krškem, kjer so zgradili nova stanovanja, bodo tako v najem ponudili sedem stanovanj, od skoraj 39 mvse do 115,53 m2 po površini velikih stanovanj.

2. in 8. decembra ogledi stanovanj

Naslednjo sredo, 2. decembra, in v torek, 8. decembra, pripravljajo oglede stanovanj, ponudbe s prilogami za najem tržnega stanovanja pa morajo zainteresirani oddati najkasneje do 10. decembra 2020. V nadaljevanju objavljamo razpis, ki je sicer objavljeni tudi na spletni strani https://www.rudar.si/.

Rudar Senovo d.o.o., Cesta kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo d.o.o.

OBJAVLJA

na podlagi določil Stanovanjskega zakona ( Ur. List RS 69/93, 18/04 , 57/08), Akta o ustanovitvi družbe Rudar Senovo poslovanje z nepremičninami, gradnje, storitve in trgovina Senovo d.o.o. in Pravilnika o oddaji tržnih stanovanj v najem z dne 05.11.2020

RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA DODELITEV TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM

1. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je oddaja stanovanja številka 1 na naslovu Sremiška cesta, Krško. Stanovanje je neopremljeno in se nahaja v pritličju ter etaži in ima površino 114,73 m2. Izhodiščna najemnina za predmet razpisa znaša 465,56 EUR na mesec. V najemnini niso zajeti obratovalni stroški in stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja.

Predmet razpisa je oddaja stanovanja številka 2 na naslovu Sremiška cesta, Krško. Stanovanje je neopremljeno in se nahaja v pritličju ter etaži in ima površino 114,20 m2. Izhodiščna najemnina za predmet razpisa znaša 463,16 EUR na mesec. V najemnini niso zajeti obratovalni stroški in stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja.

Predmet razpisa je oddaja stanovanja številka 3 na naslovu Sremiška cesta, Krško. Stanovanje je neopremljeno in se nahaja v pritličju ter etaži in ima površino 115,53 m2. Izhodiščna najemnina za predmet razpisa znaša 468,74 EUR na mesec. V najemnini niso zajeti obratovalni stroški in stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja.

Predmet razpisa je oddaja stanovanja številka 9 na naslovu Sremiška cesta, Krško. Stanovanje je neopremljeno in se nahaja v etaži in ima površino 73,60 m2. Izhodiščna najemnina za predmet razpisa znaša 296,85 EUR na mesec. V najemnini niso zajeti obratovalni stroški in stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja.

Predmet razpisa je oddaja stanovanja številka 11 na naslovu Sremiška cesta, Krško. Stanovanje je neopremljeno in se nahaja v etaži in ima površino 73,03 m2. Izhodiščna najemnina za predmet razpisa znaša 294,56 EUR na mesec. V najemnini niso zajeti obratovalni stroški in stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja.

Predmet razpisa je oddaja stanovanja številka 12 na naslovu Sremiška cesta, Krško. Stanovanje je neopremljeno in se nahaja v etaži in ima površino 38,95 m2. Izhodiščna najemnina za predmet razpisa znaša 166,89 EUR na mesec. V najemnini niso zajeti obratovalni stroški in stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja.

Predmet razpisa je oddaja stanovanja številka 13 na naslovu Sremiška cesta, Krško. Stanovanje je neopremljeno in se nahaja v etaži in ima površino 73,58 m2. Izhodiščna najemnina za predmet razpisa znaša 296,76 EUR na mesec. V najemnini niso zajeti obratovalni stroški in stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja.

Izbrani ponudniki morajo pred sklenitvijo najemne pogodbe plačati varščino v višini treh mesečnih najemnin, ki se mu ob izteku pogodbe poračuna v skladu s Pravilnikom o oddaji tržnih stanovanj v najem. Najemna pogodba se sklepa za določen čas za obdobje največ 8 let z možnostjo podaljšanja.

Rudar, razpis, stanovanja

2. RAZPISNI POGOJI

Upravičenci do pridobitve tržnega stanovanja v najem so dolžni v ponudbi vlogi za najem stanovanja predložiti :

 • potrdilo o državljanstvu oziroma dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji za fizične osebe ter dokazilo o stalnem bivanju v Republiki Sloveniji;
 • dokazilo o vpisu v sodni register za pravne osebe;
 • dokazilo, da ima prosilec in ostali uporabniki s katerimi se javlja na razpis poravnane vse zapadle obveznosti do razpisnika oz. za pravno osebo, da ima poravnane vse davčne obveznosti;
 • seznam uporabnikov, ki bo uporabljalo stanovanje za katerega se oddaja vloga;
 • podatki o poroku, ki bo v primeru izbrane ponudbe sopodpisal najemno pogodbo;
 • parafiran vzorec najemne pogodbe s strani ponudnika in poroka;
 • višino ponujene najemnine (ponudba ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine po tem razpisu).

3. RAZPISNI POSTOPEK

Pred oddajo ponudb bodo organizirana dva termina ogleda stanovanj po naslednjem razporedu

 • Stanovanje št. 1 v sredo, 2. decembra 2020 ob 14:00 uri in torek, 8. decembra 2020 ob 8:00 uri
 • Stanovanje št. 2 v sredo, 2. decembra 2020 ob 14:15 uri in torek, 8. decembra 2020 ob 8:15 uri
 • Stanovanje št. 3 v sredo, 2. decembra 2020 ob 14:30 uri in torek, 8. decembra 2020 ob 8:30 uri
 • Stanovanje št. 9 v sredo, 2. decembra 2020 ob 14:45 uri in torek, 8. decembra 2020 ob 8:45 uri
 • Stanovanje št. 11 v sredo, 2. decembra 2020 ob 15:00 uri in torek, 8. decembra 2020 ob 9:00 uri
 • Stanovanje št. 12 v sredo, 2. decembra 2020 ob 15:15 uri in torek, 8. decembra 2020 ob 9:15 uri
 • Stanovanje št. 13 v sredo, 2. decembra 2020 ob 15:30 uri in torek, 8. decembra 2020 ob 9:30 uri

Prosilci morajo ponudbo s prilogami za najem tržnega stanovanja oddati najkasneje do 10. 12. 2020 do 10. ure v tajništvo družbe Rudar Senovo d.o.o., Cesta kozjanskega odreda 4, 8281 Senovo, in sicer v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM STANOVANJA«. Upoštevane bodo tudi ponudbe, ki bodo na naslov razpisnika prispele po pošti do razpisanega roka. Ponudba se oddaja na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega razpisa.

Vse prispele ponudbe bo pregledala in ocenila tričlanska komisija družbe Rudar Senovo d.o.o.

Stanovanje se odda ponudniku, ki ponudi najvišjo najemnino.

V primeru, ko dva ali več ponudnikov ponudijo enako najemnino, ima prednost tisti ponudnik, ki izpolnjuje dodatne pogoje v skladu s Pravilnikom o oddaji tržnih stanovanj v najem.

Sklep o oddaji tržnega stanovanja v najem zoper katerega je možna pritožba v roku 8 dni od prejema, izda vodja komisije najkasneje do 18. 12. 2020. Najemna pogodba se lahko sklepa v obliki notarskega zapisa, in je strošek najemnika.

Izbrani najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni od pravnomočnega sklepa o oddaji tržnega stanovanja v najem, v nasprotnem primeru že vplačano varščino obdrži razpisnik, stanovanje pa se odda naslednjemu, ki po razpisu izpolnjuje pogoje. Najemno pogodbo poleg najemnika sklepa tudi porok.

Vse informacije v zvezi z razpisom dobite osebno na sedežu razpisnika v času uradnih ur in po telefonu na številki 07 488 19 55 (Leonida Jukič).

Direktor:
Goran Udovč univ. dipl. prav.

Rudar, razpis, stanovanja

 

OGLASNO SPOROČILO

rudar senovo
fotogalerija

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja