Skip to main content
Sobota, 9. december 2023
09.03.2020
13:07
Skupščina Gasilske zveze Krško
Foto: Doroteja Jazbec
V sredo je v prostorih gasilskega doma PGD Krško potekala letna skupščina, na kateri so se zbrali delegati prostovoljni gasilskih društev, ki delujejo pod okriljem Gasilske zveze Krško.

Skupščina Gasilske zveze Krško

KRŠKO Uvodoma je zbrane pozdravila Ana Somrak, predsednica GZ Krško, ki je že kmalu besedo predala tajniku GZ Krško Sandiju Lekšetu – ta je najprej prestavil odmevno gasilsko-reševalno vajo v Koprivnici, slikovito poimenovano »Goreče ljubosumje«, nato pa še prenovljeno spletno stran krške gasilske zveze, ki je ravno na dan skupščine začela obratovati v osveženi in posodobljeni obliki.

Prisotni so bili tudi župan Občine Krško mag. Miran Stanko ter njegov sodelavec s področja zaščite in reševanje Aleš Benje, regijski poveljnik Gašper Janežič (sicer predstavnik Gasilske zveze Slovenije kot član poveljstva nacionalnega združenja prostovoljnih gasilcev in tudi poveljnik GZ Sevnica), predstavnica brežiške izpostave Uprave RS za zašito in reševanje Jerneja Rabzelj ter namestnica predsednika brežiške gasilske zveze Martina Živič. Navzoča sta bila še komandir Policijske postaje Krško Peter Molan in namestnik poveljnika Poklicne gasilske enote Krško Anton Starc.

Lani so prostovoljni gasilci Gasilske zveze Krško opravili 46 intervencij

Kot je zbrane seznanil poveljnik GZ Krško Borut Arh, so enote PGD-jev na območju občine Krško v letu 2019 skupno opravile 46 intervencij, na katerih je sodelovalo 437 operativnih gasilcev. Največ (21) je bilo požarov na objektih, katerim so sledili požari v naravi (13), intervenirali pa so še 11-krat ob popravah, ter po trikrat v primerih vetrolomov ter ob tehnični in drugi pomoči , pri enem plazu in se odzvali tudi na pet lažnih prijav dogodkov. Ker pa GZ Krško vključuje tudi društvi iz sosedje občine, občine Kostanjevica na Krki, velja omeniti še, da je 49 operativcev iz PGD Kostanjevica na Krki in PGD Prekopa posredovali dvakrat pri požarnih na objektih in dvakrat pri poplavi. Redno so potekala tudi usposabljanja za pridobivanje specialnosti, 71 članov je opravilo tečaj za gasilca pripravnika, uspešno pa je trinajsterica opravila dopolnilno usposabljanje operativnih skupin za delo z muljno črpalko. V letu 2019 je Gasilska zveza Krško uspešno gostila državni kviz gasilske mladine, izvajala tekmovanja, skrbela za investicijski del (osebna zaščitna oprema in nabava gasilske opreme ter vozil), zadostila nekaj adaptacijskim izzivom v vseh štirih enotah v počitniškem naselju Bučanje v Nerezinah (otok Mali Lošinj, Republika Hrvaška) in zagotovila organizacijsko in finančno podporo za delovanje vseh komisij in organov znotraj domače gasilske organizacije. Somrakova je poudarila tudi, da GZ Krško redno plačuje zavarovalne premije 850 operativnim gasilcem, ki so zavarovani ob opravljanju del v gasilstvu (tekmovanja, intervencije in dela v sklopu gasilstva) ter omenila, da je s preteklim letom bila podpisana pogodba med Občino Krško in Gasilsko zvezo Krško, ki je prinesla spremembo v financiranju. V letih 2020 in 2021 je za delovanje društev, povezanih v gasilsko zvezo, iz občinskega proračuna namenjenih 134.000 evrov, za opremljanje 78.000 evrov ter še 65.000 evrov iz naslova požarne takse.

Fotogalerija (Foto: Doroteja Jazbec):

Po zaključenih posodobitvah bo avtopark društev štel 40 vozil

Poročilo blagajničarke je podala Bojana Majcenič, ki je podrobno predstavila, iz katerih virov je GZ Krško prejela dobrih 370 tisoč evrov prilivov ter na drugi strani, kam vse je bilo namenjenih skoraj 405 tisoč odlivov. O delu z gasilskim podmladkom je v poročilu nanizal osrednje aktivnosti predsednik Komisije za delo z mladino Marko Mlakar, kaj so počele članice je predstavila Mojca Kerin in kako se še vedno udejstvujejo starejši gasilci, je povedal Željko Selak. Da je poslovanje z administrativnega vidika v povezavi s finančnimi dokumenti transparentno, je potrdila Sabina Omerzu v vlogi predsednice Nadzornega odbora Gasilske zveze Krško.

Načrt nabav

Zanimanje med gasilci že nekaj časa vzbujajo pogovori, ki potekajo v duhu usmeritev dolgoročnega plana nabave vozil. Težnja Gasilske zveze Krško je ob podpori Občine Krško, da bi se v naslednjih desetih letih, od 2020 do 2032, zagotovila sredstva v višini 3 430 000 evrov, ob čemer naj bi levji delež sofinanciranja nosila prav Občina Krško v znesku 2.420.000 evrov, in sicer za nabavo tipa vozil GVM-1 v razmerju 70 : 30 (ta del zagotovi društvo), GVV-1 80 : 20 in za nabavo gasilskih avtocistern v razmerju 90 : 10. Tako naj bi vozni park, ki zdaj šteje 49 vozil, postopoma postal prenovljen za enajst GVC 16/25 in tri GVC 25/50, pet gasilskih vozil za prevoz vode, enajst gasilskih kombijev GVM-1 ter rabljeno vozilo GVC 24/50 od PGE Krško. Po zaključenih posodobitvi naj bi gasilski avtopark štel 40 vozil.

Večini društev so se lani spremenile kategorizacije

Ker so bile v lanskem letu prevetrene kategorizacije posameznih društev, s čimer so se večini društev kategorije spremenile, bo seveda upoštevano, da se, kot je potrdil tudi župan mag. Miran Stanko, poskrbi "najprej za najbolj podhranjena društva, ki izvajajo največ nalog." Do sedaj se je na letni ravni namenjalo 43 tisočakov za namen nabave vozil, znesek pa se bo v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana nabave vozil potrojil. Gasilsko zvezo sicer v letošnjem letu s tega vidika namenja sredstva PGD-ju Smednik, ki je sedaj na vrsti za posodobitev, medtem ko je šel v letu 2019 denar s te postavke za poplačilo GVV-1 za PGD Rožno v višini 53 700 evrov in za GVC 16/24 1+2 - UNIMOG U/400 za PGD Gora (prevzem leta 2017) v višini 59.300 evrov ter nabavljen GVM-1 za PGD Videm ob Savi, vendar še brez nadgradnje.

Na skupščini 48 delegatov in 19 gostov

Redno letno skupščino je vodil Igor Kranjc, v že ustaljeni vlogi predsednika delovnega predsedstva, ob njem pa kot člana Andrej Sluga in Aleš Kranjčevič in kot zapisnikarica Vida Junkar. Na srečanju, ki je zbrane seznanilo s podrobnim delovanjem GZ Krško, se je zbralo 48 delegatov in 19 gostov, po zaključenem uradnem delu pa je sledila pogostitev in neformalna izmenjava mnenj ter izkušenj.

Doroteja Jazbec

krško
gasilci
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja